บุคลากรxx2


    


นางสาวชยพร ทิพย์ศรีมงคล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายสรศักดิ์ คุ่ยเจริญ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายสถาพร ชื่นใจ

นักวิชาการประมง
    
นางสาวอรอนงค์ จันทะลือแสน

นักวิชาการประมง
    


    


    
    


    
นางสาวณัฐวรรณ สุขสม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 xx2