บุคลากรกลุ่มวิชาการ
นายพิสิฐ ภูมิคง

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
    


นางสาวชยพร ทิพย์ศรีมงคล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายสรศักดิ์ คุ่ยเจริญ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายสถาพร ชื่นใจ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอรอนงค์ จันทะลือแสน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุจิตรา เสริฐสอน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกาญจนา เดชฤทธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวรวิวรรณ คณะบุตร

นักวิชาการประมง
(ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ)
    
นางสาววนิดา เรืองประดิษฐ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวณัฐวรรณ สุขสม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2020 กลุ่มวิชาการ

 Inland Fisheries Research and Development Division ชั้น 6  อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900