บุคลากร สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

อธิบดีกรมประมง


อธิบดีกรมประมง
(ประธานกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ)

 

    


นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
รองอธิบดีกรมประมง
(กรรมการและเลขานุการ)

 

    


นายสุรจิตต์ อินทรชิต

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
(กรรมการ)
    
นายวิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
(กรรมการ)

ท่านวิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

    
นางสาวประเทืองทิพย์ ธีรเวชเจริญชัย

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
(กรรมการ)
    
นางสาวภัสสร แนววงศ์

ผู้แทนสำนักงบประมาณ
(กรรมการ)
    
-

ผู้อำนวยการกองคลัง
(กรรมการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 4 กรมประมง เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    workingcapital.dof@gmail.com   0-2562-0600-15 ต่อ 14100   แฟนเพจ