บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ
นายมีศักดิ์ ภักดีคง


อธิบดีกรมประมง
(ประธานกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ)

ประวัติประธานกรรมการฯ

    


นายบรรจง จำนงศิตธรรม


รองอธิบดีกรมประมง
(กรรมการและเลขานุการ)

ประวัติรองอธิบดีกรมประมง

    


นายวิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
(กรรมการ)
    
นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
(กรรมการ)
    
นายทวี วิพุทธานุมาศ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตร
(กรรมการ)
    


นางสาววารี แว่นแก้ว

ผู้แทนสำนักงบประมาณ
(กรรมการ)
    
-

ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(กรรมการ)
    
นางมยุรีย์ สุนทรธรรม

ผู้อำนวยการกองคลัง
(กรรมการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900