บุคลากรกลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ
นายปรีชา พาชื่นใจ

หัวหน้ากลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ

    


นางสาวสจี หอมทั่ว

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวธนิดา ม่วงมีธัญพร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายจรัล แซ่ว้า

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอณัญญา ศรีงาม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรแก้ว ภูมิเกษมศักดิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิรภัทร วิศาล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวถิรา นิมิตรโภคานันท์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสกุลรัตน์ ด้วงสุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววิภา สิงห์โต

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุมินตรา ขันทะ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวพัชรี พวงสิงห์

นายช่างศิลป์
(พนักงานราชการ)
    
นายเวชกร ศรีชะนนท์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเกศิณี จันทน์หอม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณิชกานต์ เงินงาม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ

 ห้องโครงการและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900