บุคลากรกลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั่วไป
นายทวีชัย ธนธานี

หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั่วไป
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายสรายุทธ กรจนารัตน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวเมธาณี ไทยกล้า

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเจตนา โตทัยยะ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกิจติภณ ยตะโคตร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวระวีวรรณ สุวรรณวิมล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายดำรงค์ศักดิ์ ยิ้มสงวน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางลำไพ อาจกล้า

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางพรรณี นะวันสิน

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิรัสยา โชติยานนท์

จ้างเหมาบริการ
    


นางสาววรรณวดี ศรีสารคาม

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวฤทัย ไพบูลย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววารินทร์ ศีติสาร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาณีย์ เพร็ชรัตน์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวภูมิใจ กิตชัย

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศุภลักษณ์ เดชเดชะ

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพวงเพชร วงศ์พิพันธ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอรทัย ภูริวัฒนพงศ์

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั่วไป

 ห้อง 706 (นักวิชาการประมงและฝ่ายบริหารงานกลุ่ม) และ 709 (ฝ่ายโภชนากร) ชั้น 7 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900