บุคลากรกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
นายธเนศ พุ่มทอง

ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
    


นางพัชรินทร์ ซื่อสกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    


นางสาวอภิญญา พรรษา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายเชาว์ ศรีวิชัย

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาอาชีพ
    


นายธนพันธ์ วิจิตรวงษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวัชรกร นิยมรส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวแสงเสริม แก้วดี

หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ
    


นายพลาวุฒิ แซ่เอี๊ยว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจิตสุภา ดวงแจ่มใส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายทวีชัย ธนธานี

หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั่วไป
    


นายสรายุทธ กรจนารัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายปรีชา พาชื่นใจ

หัวหน้ากลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ
    


นางสาวสจี หอมทั่ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายพิธาน นงค์นวล

หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง
    


นายสกุลศักดิ์ เสริมศรี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายกิติศักดิ์ เลือดขุนทด

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 ชั้น 7 และ ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900