บุคลากรกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ




นายสุธรรม ลิ่มพานิช

ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
    


นางพัชรินทร์ ซื่อสกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    


นางสาวอภิญญา พรรษา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายเชาว์ ศรีวิชัย

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
    


นายพิธาน นงค์นวล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวสจี หอมทั่ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายธนพันธ์ วิจิตรวงษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายทวีชัย ธนธานี

หัวหน้ากลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    


นางสาวแสงเสริม แก้วดี

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายสรายุทธ กรจนารัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายพลาวุฒิ แซ่เอี๊ยว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายวัชรกร นิยมรส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจิตสุภา ดวงแจ่มใส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายปรีชา พาชื่นใจ

หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายสกุลศักดิ์ เสริมศรี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายกิติศักดิ์ เลือดขุนทด

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 ชั้น 7 และ ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900