บุคลากรกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
นายธเนศ พุ่มทอง

ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
    


นางพัชรินทร์ ซื่อสกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    


นางสาวอภิญญา พรรษา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายเชาว์ ศรีวิชัย

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
    


นายปรีชา พาชื่นใจ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสจี หอมทั่ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายธนพันธ์ วิจิตรวงษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายทวีชัย ธนธานี

หัวหน้ากลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    


นางสาวแสงเสริม แก้วดี

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายสรายุทธ กรจนารัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายพลาวุฒิ แซ่เอี๊ยว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายวัชรกร นิยมรส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจิตสุภา ดวงแจ่มใส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายพิธาน นงค์นวล

หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง
    


นายสกุลศักดิ์ เสริมศรี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายกิติศักดิ์ เลือดขุนทด

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 ชั้น 7 และ ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900