บุคลากรกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
นายสุธรรม ลิ่มพานิช

ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
    


นางพัชรินทร์ ซื่อสกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    


..

เจ้าพนักงานธุรการ
    
นางสรินยา จันทโยธา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชำนาญงาน)
    


นายเชาว์ ศรีวิชัย

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
    


นายพิธาน นงค์นวล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสจี หอมทั่ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายธนพันธ์ วิจิตรวงษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวธนิดา ม่วงมีธัญพร

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    


นายทวีชัย ธนธานี

หัวหน้ากลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    


นางสาวแสงเสริม แก้วดี

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    
นายสรายุทธ กรจนารัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวัชรกร นิยมรส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายพลาวุฒิ แซ่เอี๊ยว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจิตสุภา ดวงแจ่มใส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายปรีชา พาชื่นใจ

หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายสกุลศักดิ์ เสริมศรี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายกิติศักดิ์ เลือดขุนทด

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 ชั้น 7 และ ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900