นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล

ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
    


นางพัชรินทร์ ซื่อสกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    


นางสาวชนกนันท์ พรปกเกล้า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางสรินยา จันทโยธา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชำนาญงาน)
    


นายพิธาน นงค์นวล

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
    




นางสาวสจี หอมทั่ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายขวัญชัย กิ่งกุล

นักวิชาการประมง
((ปฏิบัติการ))
    


นายธนพันธ์ วิจิตรวงษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวธนิดา ม่วงมีธัญพร

นักวิชาการประมง
(ปฎิบัติการ)
    


นายวชิระ กิติมศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    


นางสาวแสงเสริม แก้วดี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายสรายุทธ กรจนารัตน์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    




นายวัชรกร นิยมรส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายพลาวุฒิ แซ่เอี๊ยว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจิตสุภา ดวงแจ่มใส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายปรีชา พาชื่นใจ

หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายสกุลศักดิ์ เสริมศรี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายกิติศักดิ์ เลือดขุนทด

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 ชั้น 7 และ ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    royal_fisheries@hotmail.com   025798567   025798567   แฟนเพจ