บุคลากรกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
นายอำนวย คงพรหม

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(อำนวยการสูง)
    


นางเพราลัย นุชหมอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล
    
นาวาโทพรชัย สิงหบุญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง
    


นางกัญญาวีณ์ สีคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    
นางสาววันทนา เจนกิจโกศล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
    
นางสาวอัญญานี แย้มรุ่งเรือง

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
    
นายปวโรจน์ นรนาถตระกูล

หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
    
นายกมลพันธ์ อวัยวานนท์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง
    
นายธนัช ศรีคุ้ม

หัวหน้ากลุ่มสำรวจและประเมินแหล่งประมงทะเล
    
นางสาวเสาวมล ภูตีกา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900