บุคลากรกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
นายนฤพล สุขุมาสวิน

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(อำนวยการสูง)
    


นางเพราลัย นุชหมอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล
    
นาวาโทพรชัย สิงหบุญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง
    


นางกัญญาวีณ์ สีคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    
นางสาววันทนา เจนกิจโกศล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
    
นายสมชาย วิบุญพันธ์

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
    
นายปวโรจน์ นรนาถตระกูล

หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
    
นายกมลพันธ์ อวัยวานนท์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง
    
นายธนัช ศรีคุ้ม

หัวหน้ากลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
    
นาสาวเสาวมล ภูตีกา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900