บุคลากรกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
นายนฤพล สุขุมาสวิน

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(อำนวยการสูง)
    


นางเพราลัย นุชหมอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล
    
นาวาโทพรชัย สิงหบุญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง
    


นางกัญญาวีณ์ สีคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    
-

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
    
นายสมชาย วิบุญพันธ์

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
    
นายปวโรจน์ นรนาถตระกูล

หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
    
นายกมลพันธ์ อวัยวานนท์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง
    
นาสาวเสาวมล ภูตีกา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
    
นายธนัช ศรีคุ้ม

หัวหน้ากลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
    

Copyright © 2016-2020 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900