บุคลากรกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
นายนฤพล สุขุมาสวิน

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(อำนวยการสูง)
    


นางเพราลัย นุชหมอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล
    
นาวาโทพรชัย สิงหบุญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง
    


นางสาวพรรณิภา โวหารลึก

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    
นายกมลพันธ์ อวัยวานนท์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
    
นายสมชาย วิบุญพันธ์

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
    
นายปวโรจน์ นรนาถตระกูล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
    
นาย วุฒิชัย วังคะฮาต

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง
    
ว่าง

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
    
นายธนัช ศรีคุ้ม

หัวหน้ากลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
    

Copyright © 2016-2019 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900