นายอำนวย คงพรหม

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(อำนวยการสูง)
    


นางเพราลัย นุชหมอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล
    
นาวาโทพรชัย สิงหบุญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง
    


นางกัญญาวีณ์ สีคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    
นางสาววันทนา เจนกิจโกศล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
    
นางสาวอัญญานี แย้มรุ่งเรือง

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
    
นายปวโรจน์ นรนาถตระกูล

หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
    
นายกมลพันธ์ อวัยวานนท์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง
    
.

หัวหน้ากลุ่มสำรวจและประเมินแหล่งประมงทะเล
    
นางสาวเสาวมล ภูตีกา

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
    
นางกมลรัตน์ พุทธรักษา

หัวหน้ากลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล
(นักวิชาการชำนาญการพิเศษ)
    






สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ