บุคลากร กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

นางกฤษณา จันทร์แก้ว

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น


 

โทรศัพท์ 025798200

    


นายภูบาล ศิริอักษร

หัวหน้ากลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป
(กลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
    
นางสาวฐิติภัทร ช่วยชาติ

เจ้าหน้าที่บักทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
    
นางสาวพิมพ์นารา สอาดเอี่ยม

เจ้าพนักงานธูรการปฏิบัติงาน
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
    
นางสาวสุนิกา ป้องภัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
    


นางวีระพร สุขสมจิตร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
((กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ))
    


นางสาวเสาวณีย์ ทัพเลี้ยง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ)
    
นายอนุชา อินทนา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ)
    
นายเฉลิมพล ชูจิต

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ)
    


นางสาวนิรมล อุปถัมภ์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ)
    
นายวรวิทย์ รักษาแก้ว

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ)
    
นางสาวชรินทร์รัตน์ สินไชย

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ)
    
นายภุชงค์ มรกฏ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ)
    
นางสาววีรยา ปุยะติ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ)
    
นางสาวพิชชานันท์ วนนุรักษ์สกุล

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ)
    


นางภวาณี พิมดี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต
(กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต)
    


นางสาวบุณฑริกา ศิริ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต)
    
นางสาวศจี เวหา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต)
    
นายพลกฤษณะ พื้นแสน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต)
    
นางสาวมุทุตา ขลังธรรมเนียม

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต)
    


นางอรวรรณ หลายประดิษฐ์

หัวหน้ากลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต
(กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต)
    


นางสาวปาจรีย์ ภัทรรุ่งเรืองกุล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต)
    
นางสาวมะลิฉัตร กลิ่นพยอม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต)
    
นางสาวช่อเพชร เกตุประจักษ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต)
    


นางสาวสุพรรษา เติมธนะศักดิ์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต)
    
นายมโนมาตุ สวนแก้วมณี

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต)
    
นางสาวจุฑามาศ รักณรงค์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต)
    
นางสาวจตุพร ชีวะปรีชา

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต)
    
นายธนพงษ์ น้อยแสง

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต)
    
นายเอกภพ แก้วศิริ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต)
    


นางสาวสุภมาส ไข่คำ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป
(กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป)
    


นางสาวรุ่งอารีย์ บุตขุนทด

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป)
    
นางสาวหทัยชนก บัววารี

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป)
    
นางสาวอรพรรณ ตั้งวิชัย

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      thacert@gmail.com   02-5620600 ถึง 15 ต่อ 14103 หรือ 02-5580189,02-5580190 Line ID: @227ffebt   025798710   แฟนเพจ