นายดำรง เกิดกิจ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
(ชำนาญการ)
    


นายประพัทธ์ ประณิธานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวอิษยา งามสะอาด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวชันษา สมวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุคนธา สาระรักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวปารวี แจ่มยิ่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวจิราภรณ์ จันทิมา

ธุรการ
(จ้างเหมาบริการ)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

 บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ