บุคลากรกลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
    


นายดำรง เกิดกิจ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
(ชำนาญการ)
    


นายประพัทธ์ ประณิธานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    
นายกิตติชาติ แซจอหอ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวชันษา สมวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุคนธา สาระรักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวปารวี แจ่มยิ่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

 บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900