บุคลากรกองประมงต่างประเทศ
นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย

ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ
    


นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางเพชรรินทร์ วงค์คำหล้า

หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์
(นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ)
    
นางลักขณา บุญส่งศรีกุล

หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ
(-)
    
นางสาวปิ่นแก้ว นิทเนตร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    
นางสาวชุติมา โพธิ์ขุน

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

 อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900