บุคลากรกองประมงต่างประเทศ
นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย

ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ
    


นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางเพชรรินทร์ วงค์คำหล้า

หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางลักขณา บุญส่งศรีกุล

หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายธีรวัฒน์ สัมภวมานะ

หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวปิ่นแก้ว นิทเนตร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    

Copyright © 2016-2019 กองประมงต่างประเทศ

 อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900