บุคลากรกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ
นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์

หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายเดชาธร เทพสุทธิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเศรษฐ์ ไกรทัศน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวศิริกานต์ แหยมอุบล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายปฏิพล แสไพศาล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวกุสุมา จิรรัตน์สถิต

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางดลฤดี บุญเลิศกุล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางชนานันทน์ ธรรมโชติ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสินีนาฏ ศิริภูมิ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอนุพงษ์ ขยายวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวเพ็ญจันทร์ คงชาตรี

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวเมฆขลา กิ่งทวยหาญ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

 สถานที่ตั้ง : อาคารกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)