นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์

หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสิริลักษณ์ หงษ์สัมฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเศรษฐ์ ไกรทัศน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายปริญญา ขำวารี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวศิริกานต์ แหยมอุบล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายปฏิพล แสไพศาล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวกุสุมา จิรรัตน์สถิต

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางดลฤดี บุญเลิศกุล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสินีนาฏ ศิริภูมิ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสายชล เสนะสกุล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางชนานันทน์ ธรรมโชติ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอนุพงษ์ ขยายวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวรัญชนา จันทขวัญ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวเมฆขลา กิ่งทวยหาญ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

 สถานที่ตั้ง : อาคารกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    fsw1900@hotmail.com   02-940-6818 ต่อ 0 หรือ103 ,02-579-3614-5 ต่อ 0 หรือ103, 02-562-0600 ต่อ 2107   แฟนเพจ