บุคลากรกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์

หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายปัถฐพล ประพฤติ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายเดชาธร เทพสุทธิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวภัทรนิษฐ์ เรืองวุฒิวิทย์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวณัฐวรรณ คชสารมณี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาววรรณศิริ ชื่นนิยม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวรพงศ์ เฉลิมกุล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวกุสุมา จิรรัตน์สถิต

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธีรยุทธ เกตเมือง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปาจรีย์ ศรีแก้ว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวทวินันท์ ดาบเงิน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวรุจิรา ฉลอมประโคน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอดิศรณ์ ปราบแทน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวนาฬิกา มูลเกตุ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวชนานาถ จารุภุมมิก

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวเพ็ญจันทร์ คงชาตรี

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายโรจนพงศ์ เลิศทวีวุฒิ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 สถานที่ตั้ง : อาคารกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)