นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายศรไชย เคนโสม


(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวจิราภรณ์ พลแสน


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน )
    


นางสาวริญนภัสฆ์ ท้าวใคร


(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน )
    


นายวีระ นิตย์สุภาพ

ช่างไฟฟ้า
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางทัศนีย์ ทองมี

พนักงานพิมพ์
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายเจริญ แผ่นพงษ์

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายพังงา หล้าดี

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายประโภชน์ วงค์ษา

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายสมชัย ดวงชัย

พนักงานพัสดุ ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวเยาวภา อุทาวงค์

นักวิชาการประมง
    


นางสาวอุไรวรรณ เปียสูงเนิน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายรณยุทธ สารีพร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายเกรียงไกร คำตะลบ

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวปรียานุช เสนจันตะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางวิภาดา นิตย์สุภาพ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายประดิษฐ์ ผือฮีเขวา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายประสงค์ วิเศษไชย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุขสันต์ ปิยะนันท์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายอนุชา สาระโพธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายประภัสสร นิตย์สุภาพ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายปริญญา ด่านหา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายเฉลิมเกียรติ เมษาคุณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายวีระยุทธ สุวรรณไตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายจารุชาติ อุทุม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายแดง แพงดี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายพิสิทธิ์ชัย เหมเมือง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายอนิรุธ บุญปลอด

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายพิษณุ คานดง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวนันทิดา สิงห์วงค์ษา

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว)
    


นายตรีเนตร แก้วบุตรตา

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว)
    


นายดริศ หารฮอง

คนงานประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว)
    
นายชาญณรงค์ เดชทะศร


(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม 12 ม.2 ต.เทศบาลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000      ifnakhonphanom@yahoo.com   0-4219-0282   0-4219-0282   แฟนเพจ