•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสินค้าประมง ผ่านด่านตรวจประมงมุกดาหาร ประจำเดือน มี...  148   ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 17 พฤษภาคม 2565   137  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 25 เมษายน 2565   134  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 15 มีนาคม 2565   132  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 1 พฤษภาคม 2565   122  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 10 พฤษภาคม 2565   98  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 1 มีนาคม 2565   92  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565   90  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 9 พฤษภาคม 2565   90  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565   85

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

     ด่านตรวจประมงมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    danmukfish@gmail.com   0 4267 4132   0 4267 4131