ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจการประมง

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจการประมง