ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มวิชาการ

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มวิชาการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิชาการ

 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง อาคารปลอดประสพ ชั้น 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900