ศูนย์ดาวน์โหลด (DOF File Center)

 ประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมงระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์พ.ศ. 2561 | ดาวน์โหลด: 210 ครั้ง