ศูนย์ดาวน์โหลด (DOF File Center)

 ประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์พ.ศ. 2562 | ดาวน์โหลด: 317 ครั้ง