ศูนย์ดาวน์โหลด (DOF File Center)

 ข้อมูลจำนวนเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 (เที่ยว) | ดาวน์โหลด: 145 ครั้ง