ศูนย์ดาวน์โหลด (DOF File Center)

 ข้อมูลจำนวนเรือประมงต่างประเทศที่เข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั่งแต่ 01 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 (เที่ยว) | ดาวน์โหลด: 153 ครั้ง