ศูนย์ดาวน์โหลด (DOF File Center)

 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๑ (ภาคการประมง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ดาวน์โหลด: 136 ครั้ง