หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


   2020-04-21  ประชาสัมพันธ์ การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเ...    3,917  2020-04-21  ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว     1,224  2020-04-21  ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ     2,203  2020-04-21  ประชาสัมพันธ์ การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเ...    1,410  2020-04-21  ประชาสัมพันธ์ การทำธุรกรรมประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์     979  2020-04-21  ประชาสัมพันธ์ เตรียมตัวก่อนเกษียณ     564  2020-04-21  ประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเกษียณแล้วได้อะไรบ้าง     605  2020-04-21  ประชาสัมพันธ์ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล     992  2020-04-21  ประชาสัมพันธ์ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ณ 31 มีนาคม ...  473  2020-04-21  ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม     902  2020-04-21  ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ของหน่วยงานกรมประมง (ส่วนกลาง)     652  2020-04-21  ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอรับบริจาคครุภัณฑ์     1,447  ประชาสัมพันธ์ สรุปขั้นตอนการรับเงิน นำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง สำหรับหน่วยงานส่วน...  74  รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...  67  2020-04-20  ระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม     1,994 คลิก
  - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คลิก
  - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
  - เอกสารประกอบการประชุม 
     - งานพัฒนาระบบงานคลัง
     - งานบริหารงบประมาณ
     -  งานบริหารพัสดุ
     -  งานตรวจสอบ
     -  งานการเงิน
     -  งานบัญชี
     -  งานบริหารทั่วไป


  ปีงบประมาณ 2565

  • ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 2/2565) 
   วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมกุลาดำ  ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ 
   - เอกสารการประชุม คลิก
   - รายงานการประชุม คลิก
  • การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและการจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานส่วนกลาง)
   วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเชิญประชุมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและการจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานส่วนกลาง) คลิก
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - เอกสารการประชุม คลิก
   - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คลิก
  • การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทางบัญชีและการจัดส่งรายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทางบัญชีและการจัดส่งรายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิก
   - วาระการประชุม คลิก 
   - เอกสารการประชุม คลิก 
   - วีดีโอ การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทางบัญชีและการจัดส่งรายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       - ช่วงที่ (1) คลิก
       - ช่วงที่ (2) คลิก 
    
  • เลื่อนการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2565
   วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2565 คลิก
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม
      - ด้านบริหารงบประมาณ
      - ด้านบริหารพัสดุ
      - ด้านตรวจสอบใบสำคัญ
         - เอกสารแนบ
      - ด้านการขอเบิกเงิน
      - ด้านการรับเงินและจ่ายเงิน
      - ด้านบัญชี
        - เอกสารแนบ
      - ด้านระบบการเงินการคลัง 
         - เอกสารแนบ
      - ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

      - Infographic 
   - วีดีโอการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
      - ช่วงที่ 1
      - ช่วงที่ 2
      - รายงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2565 คลิก
  • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2565
   วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2565 คลิก
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คลิก
  • การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2565
   วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2565 คลิก
   - วาระการประชุม คลิก
   - สำเนา คำสั่งกรมประมงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก 
   - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คลิก
   - รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/ 2565 คลิก
  • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
   วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ 
   - เอกสารการประชุม คลิก
   วีดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คลิก
  • ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/2565) 
   วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมกุลาดำ  ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ คลิก
   - เอกสารการประชุม คลิก
  • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
   วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์
   วีดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คลิก
   - ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คลิก
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัว คลิก
   - ขอให้ยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและปรับปรุงบัญชีขอให้ยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและปรับปรุงบัญชี คลิก
   - เอกสารแนบ 1 คลิก
   - เอกสารแนบ 2 คลิก
   - เอกสารแนบ 3 คลิก
   - เอกสารแนบ 4 คลิก
   - ยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร คลิก
   - รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร คลิก
   - แนวทางการควบคุมรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ คลิก
   - แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (ว431) คลิก
   - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ (ว10) คลิก
   - คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คลิก
  • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565
   วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565 คลิก
   - กษ0504.2/136 ขอเปลี่ยนแปลงช่องทางประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังครั้งที่ 1/2565 คลิก
   - กษ0504.2/139 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังครั้งที่ 1/2565 คลิก
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
   - วีดีโอการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565 คลิก
   - รายงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565 คลิก

  ปีงบประมาณ 2564

  • การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564
   วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 คลิก
   - วาระการประชุม คลิก
   - สำเนา คำสั่งกรมประมงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
  • การประชุมทางไกล "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)
   ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเชิญประชุมทางไกล "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) คลิก
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ) คลิก
   - รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 2 (ภาคใต้) คลิก
   - รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 3 (ภาคกลาง) คลิก
   - รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คลิก
   - เอกสารการประชุม
       1. งานพัฒนาระบบงานคลัง
        - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 คลิก
        - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 คลิก
        - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค คลิก
        2. งานบัญชี คลิก
        3. งานตรวจสอบ คลิก
        4. งานบริหารพัสดุ คลิก 
   - คู่มือการใช้งานของ USER Ginconference V9 คลิก
   - คลิปวีดีโอ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)
  • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564
   วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   -  ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564 คลิก
   -  ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   -  เอกสารประกอบการประชุม คลิก
   -  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมฯ (สำนัก/กอง) คลิก
   -  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมฯ (กองบริหารการคลัง) คลิก
   -  รายงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564 คลิก

   สมัคร คลิก

  ปีงบประมาณ 2563


  ปีงบประมาณ 2562

  • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
   วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร
   - ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
   - แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อม
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
  • การประชุมซักซ้อมแนวทางการรับและนำส่งเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/2562
   วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร
   - ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการรับและนำส่งเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/2562 คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม แนวทางปฏิบัติในการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (เงินทุนหมุนเวียนฯ) คลิก
    
  • การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2562
   วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร
   - ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2562 คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
    
  • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2562
   วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร
   - หนังสือเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2562 คลิก
   - หนังสือแจ้งเปลี่ยน URL สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
   - รายงานการประชุม คลิก
    
  • การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 3/2561
   วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำชั้น 7 อ.จุฬาภรณ์ กรมประมง
   - หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 3/2561 คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก

  ปีงบประมาณ 2561

  • การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561
   วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2561 (เอกสารแนบ 1) คลิก
   - เรื่องเพื่อทราบ (เอกสารแนบ 2)
   - ว103 คลิก
   - ว116 คลิก
   - ว5 คลิก
   - ว65 คลิก
   - แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay in) (เอกสารแนบ 3) คลิก
   - Company Code (เอกสารแนบ 4) คลิก
   - รหัสรับเงินรายได้ของกรมประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 5) คลิก
   - คู่มือการรับเงินโดยการนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาครของหน่วยงานและการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
   - เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารแนบ 6) คลิก
   - สรุปเอกสารที่ต้องจัดส่ง (เอกสารแนบ 7) คลิก
   - ตัวอย่างเอกสารที่ต้องจัดทำ (เอกสารแนบ 8) คลิก
   - วิธีการทำ Pivot Table และ VLOOKUP (เอกสารแนบ 9) คลิก
    
  • การประชุม ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการรับเงิน (Bill Payment) โดยใช้แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay in) และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
   วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - วาระการประชุม คลิก
   - เรื่องเพื่อทราบ
   - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0502.2/ว103 คลิก 
   - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว326 คลิก
   - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว399 คลิก
   - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว405 คลิก
   - ตัวอย่างใบ Pay in- ตัวอย่างรายได้ในการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิก 
   - ตัวอย่างรหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยงาน และ Comp Code คลิก
   - คู่มือการรับเงินโดยการนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาครของหน่วยงานและการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
    
  • การประชุม ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง (VDO CONFERENCE) ระหว่างกองคลัง กรมประมง กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
   วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
   - วาระการประชุม คลิก
   - แนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบKTB คลิก
   - เกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชีการเงิน คลิก
   - ตัวอย่างการเรียกรายงานสินทรัพย์เก่าเพื่อตรวจครุภัณฑ์ประจำปี ระดับหน่วยงาน(ส่วนกลาง) คลิก
   - ตัวอย่างการเรียกรายงานสินทรัพย์เก่าเพื่อตรวจครุภัณฑ์ประจำปี ระดับหน่วยงานย่อย คลิก
   - ตัวอย่างการเรียกรายงานสินทรัพย์ครุภัณฑ์งบปี 60 เพื่อตรวจครุภัณฑ์ประจำปี คลิก
   - แบบฟอร์มการตรวจครุภัณฑ์ประจำปี คลิก
   แบบฟอร์มการดำเนินการผ่านระบบ  KTB Corporate Online ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
   - ตัวอย่างคำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบ KTB Corporate Online คลิก
   - แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Company User Authorizer คลิก
   - แบบขอยกเลิกการระงับเข้าใช้งานและกำหนดรหัสผ่านใหม่ในระบบ KTB Corporate Online คลิก
   - แบบฟอร๋มเตรียมข้อมูลจ่าย สำหรับโปรแกรม KTB Universal Data Entry คลิก
    
  • การประชุม ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและประกันสังคม
   วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - หนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระ คลิก
   - เอกสารการประชุม คลิก
   - แบบฟอร์มบันทึกข้อความเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ คลิก
   - แบบฟอร์มเอกสารการส่งเบิกค่าประกันสังคม คลิก
  /74666" onclick="popupCenter('https://www4.fisheries.go.th/doffile/youtube_key/

  ปีงบประมาณ 2566

  การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2566
  วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
  - ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2566 คลิก
  - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คลิก
  - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
  - เอกสารประกอบการประชุม 
     - งานพัฒนาระบบงานคลัง
     - งานบริหารงบประมาณ
     -  งานบริหารพัสดุ
     -  งานตรวจสอบ
     -  งานการเงิน
     -  งานบัญชี
     -  งานบริหารทั่วไป


  ปีงบประมาณ 2565

  • ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 2/2565) 
   วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมกุลาดำ  ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ 
   - เอกสารการประชุม คลิก
   - รายงานการประชุม คลิก
  • การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและการจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานส่วนกลาง)
   วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเชิญประชุมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและการจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานส่วนกลาง) คลิก
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - เอกสารการประชุม คลิก
   - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คลิก
  • การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทางบัญชีและการจัดส่งรายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทางบัญชีและการจัดส่งรายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิก
   - วาระการประชุม คลิก 
   - เอกสารการประชุม คลิก 
   - วีดีโอ การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทางบัญชีและการจัดส่งรายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       - ช่วงที่ (1) คลิก
       - ช่วงที่ (2) คลิก 
    
  • เลื่อนการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2565
   วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2565 คลิก
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม
      - ด้านบริหารงบประมาณ
      - ด้านบริหารพัสดุ
      - ด้านตรวจสอบใบสำคัญ
         - เอกสารแนบ
      - ด้านการขอเบิกเงิน
      - ด้านการรับเงินและจ่ายเงิน
      - ด้านบัญชี
        - เอกสารแนบ
      - ด้านระบบการเงินการคลัง 
         - เอกสารแนบ
      - ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

      - Infographic 
   - วีดีโอการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
      - ช่วงที่ 1
      - ช่วงที่ 2
      - รายงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2565 คลิก
  • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2565
   วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2565 คลิก
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คลิก
  • การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2565
   วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2565 คลิก
   - วาระการประชุม คลิก
   - สำเนา คำสั่งกรมประมงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก 
   - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คลิก
   - รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/ 2565 คลิก
  • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
   วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ 
   - เอกสารการประชุม คลิก
   วีดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คลิก
  • ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/2565) 
   วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมกุลาดำ  ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ คลิก
   - เอกสารการประชุม คลิก
  • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
   วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์
   วีดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คลิก
   - ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คลิก
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัว คลิก
   - ขอให้ยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและปรับปรุงบัญชีขอให้ยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและปรับปรุงบัญชี คลิก
   - เอกสารแนบ 1 คลิก
   - เอกสารแนบ 2 คลิก
   - เอกสารแนบ 3 คลิก
   - เอกสารแนบ 4 คลิก
   - ยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร คลิก
   - รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร คลิก
   - แนวทางการควบคุมรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ คลิก
   - แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (ว431) คลิก
   - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ (ว10) คลิก
   - คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คลิก
  • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565
   วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565 คลิก
   - กษ0504.2/136 ขอเปลี่ยนแปลงช่องทางประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังครั้งที่ 1/2565 คลิก
   - กษ0504.2/139 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังครั้งที่ 1/2565 คลิก
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
   - วีดีโอการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565 คลิก
   - รายงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565 คลิก

  ปีงบประมาณ 2564

  • การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564
   วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 คลิก
   - วาระการประชุม คลิก
   - สำเนา คำสั่งกรมประมงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
  • การประชุมทางไกล "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)
   ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - ขอเชิญประชุมทางไกล "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) คลิก
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ) คลิก
   - รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 2 (ภาคใต้) คลิก
   - รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 3 (ภาคกลาง) คลิก
   - รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คลิก
   - เอกสารการประชุม
       1. งานพัฒนาระบบงานคลัง
        - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 คลิก
        - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 คลิก
        - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค คลิก
        2. งานบัญชี คลิก
        3. งานตรวจสอบ คลิก
        4. งานบริหารพัสดุ คลิก 
   - คู่มือการใช้งานของ USER Ginconference V9 คลิก
   - คลิปวีดีโอ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)
  • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564
   วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   -  ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564 คลิก
   -  ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   -  เอกสารประกอบการประชุม คลิก
   -  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมฯ (สำนัก/กอง) คลิก
   -  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมฯ (กองบริหารการคลัง) คลิก
   -  รายงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564 คลิก

   สมัคร คลิก

  ปีงบประมาณ 2563


  ปีงบประมาณ 2562

  • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
   วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร
   - ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
   - แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อม
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
  • การประชุมซักซ้อมแนวทางการรับและนำส่งเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/2562
   วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร
   - ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการรับและนำส่งเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/2562 คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม แนวทางปฏิบัติในการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (เงินทุนหมุนเวียนฯ) คลิก
    
  • การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2562
   วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร
   - ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 1/2562 คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
    
  • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2562
   วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร
   - หนังสือเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2562 คลิก
   - หนังสือแจ้งเปลี่ยน URL สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก
   - รายงานการประชุม คลิก
    
  • การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 3/2561
   วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำชั้น 7 อ.จุฬาภรณ์ กรมประมง
   - หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมประมง ครั้งที่ 3/2561 คลิก
   - เอกสารประกอบการประชุม คลิก

  ปีงบประมาณ 2561

  • การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561
   วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
   - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
   - ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2561 (เอกสารแนบ 1) คลิก
   - เรื่องเพื่อทราบ (เอกสารแนบ 2)
   - ว103 คลิก
   - ว116 คลิก
   - ว5 คลิก
   - ว65 คลิก
   - แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay in) (เอกสารแนบ 3) คลิก
   - Company Code (เอกสารแนบ 4) คลิก
   - รหัสรับเงินรายได้ของกรมประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 5) คลิก
   - คู่มือการรับเงินโดยการนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาครของหน่วยงานและการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
   - เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารแนบ 6) คลิก
   - สรุปเอกสารที่ต้องจัดส่ง (เอกสารแนบ 7) คลิก
   - ตัวอย่างเอกสารที่ต้องจัดทำ (เอกสารแนบ 8) คลิก
   - วิธีการทำ Pivot Table และ VLOOKUP (เอกสารแนบ 9) คลิก
    
  • การประชุม ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการรับเงิน (Bill Payment) โดยใช้แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay in) และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
   วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - วาระการประชุม คลิก
   - เรื่องเพื่อทราบ
   - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0502.2/ว103 คลิก 
   - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว326 คลิก
   - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว399 คลิก
   - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว405 คลิก
   - ตัวอย่างใบ Pay in- ตัวอย่างรายได้ในการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิก 
   - ตัวอย่างรหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยงาน และ Comp Code คลิก
   - คู่มือการรับเงินโดยการนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาครของหน่วยงานและการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
    
  • การประชุม ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง (VDO CONFERENCE) ระหว่างกองคลัง กรมประมง กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
   วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
   - วาระการประชุม คลิก
   - แนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบKTB คลิก
   - เกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชีการเงิน คลิก
   - ตัวอย่างการเรียกรายงานสินทรัพย์เก่าเพื่อตรวจครุภัณฑ์ประจำปี ระดับหน่วยงาน(ส่วนกลาง) คลิก
   - ตัวอย่างการเรียกรายงานสินทรัพย์เก่าเพื่อตรวจครุภัณฑ์ประจำปี ระดับหน่วยงานย่อย คลิก
   - ตัวอย่างการเรียกรายงานสินทรัพย์ครุภัณฑ์งบปี 60 เพื่อตรวจครุภัณฑ์ประจำปี คลิก
   - แบบฟอร์มการตรวจครุภัณฑ์ประจำปี คลิก
   แบบฟอร์มการดำเนินการผ่านระบบ  KTB Corporate Online ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
   - ตัวอย่างคำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบ KTB Corporate Online คลิก
   - แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Company User Authorizer คลิก
   - แบบขอยกเลิกการระงับเข้าใช้งานและกำหนดรหัสผ่านใหม่ในระบบ KTB Corporate Online คลิก
   - แบบฟอร๋มเตรียมข้อมูลจ่าย สำหรับโปรแกรม KTB Universal Data Entry คลิก
    
  • การประชุม ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและประกันสังคม
   วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
   - หนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระ คลิก
   - เอกสารการประชุม คลิก
   - แบบฟอร์มบันทึกข้อความเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ คลิก
   - แบบฟอร์มเอกสารการส่งเบิกค่าประกันสังคม คลิก
  /74666','popup','width=600,height=600'); return false;" title ="การประชุมกองบริหารการคลัง" class="list-group-item"> การประชุมกองบริหารการคลัง     7,900
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!