โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   959   ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   244  ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   115  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่...  100  ประกาศกรมประมง   99  การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF    93  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566   90  การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566   88  การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังห...  88  การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดหลักประกันการกู้เงินและการอนุมัติเกษตรกรเ...  82