OIT 2020 (O21-O40)สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

O 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สามารถโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

O 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดการพัสดุ

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างนี้

O 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างนี้

O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างนี้

O 25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างนี้

O 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างนี้

O 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้างล่างนี้

O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรประจำปี

 

 

สามารถโหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

1. ช่องทางร้องเรียน

- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ที่สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

- ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 055 322 707

- ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก, FACEBOOK สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงประมงจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาลงนาม

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน

ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่รับเรื่องราว/ร้องทุกข์  รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอประมงจังหวัดพิษณุโลก

ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

ผู้พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สามารถแจ้งได้ทางโทรศัพท์ โทร. 055 322 707

สำนักงานประมงจังหวีดพิษณุโลก

ที่อยู่ 123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000

Facebook : https://www.facebook.com/fpo.phitsanulok (สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก)

Line : สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก (Scan QR Code ด้านล่างนี้)

 

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์,ยาสัตว์,อาหารสัตว์น้ำ,ปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพร้อมมอบใบเกียรติบัตรรับรองฯ ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวั.. (1,900)  Click !! ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19.. (1,196) Click !! ดาวน์โหลดเอกสาร การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,066) ประวัติสำนักงาน.. (1,065) ประมงอำเภอบางระกำร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การขอ.. (885) โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองระหาน อำเภอพรหมพิราม.. (867) สำนักงานประมงจัหวัดพิษณุโลกร่วมกับประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. (849) ประมงอำเภอวังทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตรเชิงเศรษฐกิจ.. (806) สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก.. (796) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (791)