OIT 2020 (O21-O40)สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

O 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สามารถโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

O 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดการพัสดุ

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างนี้

O 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างนี้

O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างนี้

O 25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างนี้

O 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างนี้

O 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้างล่างนี้

O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรประจำปี

 

 

สามารถโหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

1. ช่องทางร้องเรียน

- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ที่สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

- ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 055 322 707

- ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก, FACEBOOK สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงประมงจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาลงนาม

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน

ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่รับเรื่องราว/ร้องทุกข์  รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอประมงจังหวัดพิษณุโลก

ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

ผู้พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สามารถแจ้งได้ทางโทรศัพท์ โทร. 055 322 707

สำนักงานประมงจังหวีดพิษณุโลก

ที่อยู่ 123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000

Facebook : https://www.facebook.com/fpo.phitsanulok (สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก)

Line : สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก (Scan QR Code ด้านล่างนี้)

 

ช่องทางการับฟังความคิดเห็น

ทางโทรศัพท์ โทร. 055 322 707

Facebook : https://www.facebook.com/fpo.phitsanulok (สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก)

Line : สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก (Scan QR Code ด้านล่างนี้)

 

O 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้

O 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้

O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

 

 

O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างนี้

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์,ยาสัตว์,อาหารสัตว์น้ำ,ปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพร้อมมอบใบเกียรติบัตรรับรองฯ ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวั.. (1,780)  ประวัติสำนักงาน.. (926) Click !! ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19.. (912) ประมงอำเภอบางระกำร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การขอ.. (769) Click !! ดาวน์โหลดเอกสาร การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (762) สำนักงานประมงจัหวัดพิษณุโลกร่วมกับประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. (735) โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองระหาน อำเภอพรหมพิราม.. (735) ประมงอำเภอนครไทย  ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561 .. (693) ประมงอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ พร้อมด้วยกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเตรียมการจัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 อำเภอ.. (672) ประมงอำเภอบางระกำ จนท. ศพจ.พิษณุโลก สวป.สภ.บางระกำ ผญบ.ม. 5 ต.ท่านางงาม และชาวประมงในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา.. (668) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (664) โครงการธนาคารปลา ณ แหล่งน้ำบึงบัว .. (663) ประมงอำเภอวังทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตรเชิงเศรษฐกิจ.. (661) อำนาจหน้าที่.. (655) สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชาติตระการ แจกปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรฯ.. (651) ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์ ,ยาสัตว์, อาหารสัตว์น้ำ, ปุ๋ย , เมล็ดพันธุ์พืช , ยาและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร.. (649) สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก.. (639) สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา.. (583) ประมงอำเภอนครไทยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก มอบปัจจัยการผลิต .. (546) กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2561 ณ พื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพ.. (537)