OIT 2020 (O1-O20)สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

อำนาจหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

          1. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมง ที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด

          2. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

          3. จัดทำแผนพัฒนาประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานที่เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

          4. ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

          5. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

 

พันธกิจ
 1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
 2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
 3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน
 4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
 5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

 

รายละเอียดของแต่ละโครงการ คลิกที่นี่ !!

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  (แผนดำเนินงานประจำปี 2563)

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (แผนดำเนินงานประจำปี 2563)

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (แผนดำเนินงานประจำปี 2563)

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (แผนดำเนินงานประจำปี 2563)

 

  สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่ 123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000 

 

โทร/โทรสาร 055322707

 E-Mail : fpo-phitsanulok@hotmail.com

แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
Latitude:16.840279   Longitude:100.2616965

 

 
   
   

ail.com

 

แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
Latitude:16.840279   Longitude:100.2616965

 

OIT 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 4)

- กฎกระทรวง กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม พ.ศ. 2559

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

- พรบ.ควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

- พระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558

- พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

-ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง

 

สามารถโหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้

สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบ LINE

โดย Scan QR Code ด้านล่างนี้

 
   
   

 

 

 

Social Network

 

Facebook : https://www.facebook.com/fpo.phitsanulok (สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก)

OIT 10 แผนดำเนินงานประจำปี 

 

สามารถโหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์,ยาสัตว์,อาหารสัตว์น้ำ,ปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพร้อมมอบใบเกียรติบัตรรับรองฯ ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวั.. (1,902)  Click !! ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19.. (1,203) Click !! ดาวน์โหลดเอกสาร การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,070) ประวัติสำนักงาน.. (1,068) ประมงอำเภอบางระกำร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การขอ.. (887) โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองระหาน อำเภอพรหมพิราม.. (871) สำนักงานประมงจัหวัดพิษณุโลกร่วมกับประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. (850) ประมงอำเภอวังทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตรเชิงเศรษฐกิจ.. (807) สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก.. (802) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (794)