ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

ยังชีพ (ราย/ไร่)

     -จำนวน 4,730 ราย เนื้อที่ 8,071.50 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค.2564)

พาณิชย์ (ราย/ไร่)

     -จำนวน 107 ฟาร์ม เนื้อที่ 486.50 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค.2564)

ท่าเทียบเรือประมง

ภายใน

     -ไม่มี

มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures : PSM)

     -ไม่มี

สัตว์น้ำควบคุม

พื้นที่/ประกาศ

     -ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช อเมริกัน (Procambarus clarkii) และการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ให้เขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว

     -ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ในเขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเาพะเลี้ยงสึตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว

     -ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเาพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ให้พื้นที่แม่น้ำสะแกกรัง เขตท้องที่ตำบลท่าซุง เขตท้องที่ตำบลน้ำซึม เขตท้องที่ตำบลสะแกกรัง เขตท้องที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา เขตท้องที่ตำบลท่าซุง เขตท้องที่ตำบลเกาะเทโพ เขตท้องที่ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขาขี้ฝอย เขตท้องที่ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำทับเสลา เขตท้องที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต

     -125 ราย

     

การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ

     -นำเข้า ปริมาณ...............ไม่มี..............มูลค่า................ไม่มี...........

     -ส่งออก ปริมาณ...............ไม่มี..............มูลค่า................ไม่มี...........

จำนวนเรือประมงทั้งหมด

เรื่อประมงพาณิชย์

     -ไม่มี

เรื่อประมงพื้นบ้าน

     -ไม่มี

     

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ