ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

การเพาะเลี้ยง     1,834,280     กิโลกรัม

การประมง           804,420       กิโลกรัม

นำเข้า ปริมาณ     ไม่มี     มูลค่า      ไม่มี

ส่งออก ปริมาณ    ไม่มี     มูลค่า      ไม่มี

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 จำนวน 100 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดในกระชัง)

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 30 ราย (แปลงใหญ่ปลาสวาย)

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 30 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดบ่อดิน)

เรือประมงพาณิชย์

     -ไม่มี

เรือประมงพื้นบ้าน

     -ไม่มี

ด้านการประมงน้ำจืด 2 องค์กร

     -กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมงทับเสลา

     -กลุ่มอนุรักษ์ทรพยากรด้านการประมงห้วยขุนแก้ว

ด้านการประมงชายฝั่ง

     -ไม่มี

ด้านการเพาะเลี้ยง จำนวน 4 องค์กร

     -กลุ่มเาพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง

     -กลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวประมงลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง

     -ชุมชนประมงท่ารากหวาย

     -กลุ่มปลาดี ศรีอุทัย

ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 3 องค์กร

     -กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำดงขวาง

     -กลุ่มปลาย่างรมควัน วิถีชีวิตชาวประมงลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง

     -ชุมชนคนทำปลาเกลือ หมู่ 13 ตำบลหูช้าง

ด้านการประมงพาณิชย์

     -ไม่มี

จังหวัดอุทัยธานี มีชาวประมงมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงจำนวนทั้งสิ้น 394 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ค.64)

จำนวน 8 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก..ค.2564)

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ