ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

ภายใน

     -ไม่มี

มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures : PSM)

     -ไม่มี

-พื้นที่/ประกาศ

       การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus clarkii)

             ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus clarkii) และการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล  Cherax (Cherax spp.) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560                              

      การเพาะเลี้ยงจระเข้

             ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560       ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560

             * จำนวนผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการจดแจ้ง จำนวน 12 สถานประกอบกิจการ                                                      

       การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

             ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

             ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

            *และอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่องกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำในกระชัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 (อยู่ระหว่างกองกฎหมายพิจารณาตรวจร่างประกาศ) 

                 * จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต 228 ราย

           การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   ไม่มีการประกาศเขตเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล     

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 นครสวรรค์

ศูนย์หลัก จำนวน 8 ศูนย์

ศูนย์เครือข่าย (รายเก่า) จำนวน 48 ศูนย์

ศูนย์เครือข่าย (รายใหม่) จำนวน 8 ศูนย์

          ปี 2546  จำนวน  30 ราย                                                                                     

          ปี 2547  จำนวน  30 ราย                                                                                                                                                                 

          ปี 2548  จำนวน  30 ราย                                                                           

          ปี 2549  จำนวน  30 ราย                                                                           

          ปี 2551  จำนวน  10 ราย                                                                           

          ปี 2552  จำนวน  30 ราย                                                                           

          ปี 2553  จำนวน  30 ราย                                                                           

          ปี 2555  จำนวน  30 ราย                                                                           

          ปี 2559  จำนวน  30 ราย                                                                           

          ปี 2561  จำนวน  30 ราย

พ่อค้าคนกลางตระกูลปลาเจ๊เพ็ญ

ตลาดริมแม่น้ำสะแกกรัง

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ