ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

ท่าเทียบเรือประมง

ภายใน

     -ไม่มี

มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures : PSM)

     -ไม่มี

สัตว์น้ำควบคุม

พื้นที่/ประกาศ

     -ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช อเมริกัน (Procambarus clarkii) และการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ให้เขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว

     -ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ในเขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเาพะเลี้ยงสึตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว

     -ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเาพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ให้พื้นที่แม่น้ำสะแกกรัง เขตท้องที่ตำบลท่าซุง เขตท้องที่ตำบลน้ำซึม เขตท้องที่ตำบลสะแกกรัง เขตท้องที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา เขตท้องที่ตำบลท่าซุง เขตท้องที่ตำบลเกาะเทโพ เขตท้องที่ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขาขี้ฝอย เขตท้องที่ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำทับเสลา เขตท้องที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต

     -125 ราย

     

การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ

     -นำเข้า ปริมาณ...............ไม่มี..............มูลค่า................ไม่มี...........

     -ส่งออก ปริมาณ...............ไม่มี..............มูลค่า................ไม่มี...........

จำนวนเรือประมงทั้งหมด

เรื่อประมงพาณิชย์

     -ไม่มี

เรื่อประมงพื้นบ้าน

     -ไม่มี

     

จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 8 องค์กร

ด้านการประมงน้ำจืด

     -กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมงทับเสลา

     -กลุ่มอนุรักษ์ทรพยากรด้านการประมงห้วยขุนแก้ว

ด้านการเพาะเลี้ยง

     -กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง

     -กลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวประมงลุ่มน้ำสะแกกรัง

     -ชุมชนประมงบ้านท่ารากหวาย

     -กลุ่มปลาดี ศรีอุทัย

ด้านการแปรรูป

     -กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำดงขวาง

     -กลุ่มปลาย่างรมควัน วิถีชาวประมงลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง

ด้านการประมงพาณิชย์

     -ไม่มี

 

จำนวน ท.บ.3

     -325 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563)

จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้า ปี 2561 จำนวน 50 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้า ปี 2562 จำนวน 25 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้า ปี 2563 จำนวน 25 ราย

จำนวนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 จำนวน 438 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 จำนวน 438 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 จำนวน 438 ราย

จำนวนโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเกษตรเชิงรุก (Agri-Map)

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเกษตรเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2561 จำนวน 62 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเกษตรเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2562 จำนวน 60 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเกษตรเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2563 จำนวน 48 ราย

จำนวนโครงการ Smart famer 

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการ Smart famer ปี 2561 จำนวน 200 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการ Smart famer ปี 2562 จำนวน 200 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการ Smart famer ปี 2563 จำนวน 198 ราย Young Smart Farmer จำนวน 2 ราย

จำนวนโครงการเกษตรอินทรีย์

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2561 จำนวน 80 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 จำนวน 30 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2563 จำนวน 10 ราย

จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)

     -ศูนย์หลัก จำนวน 8 ศูนย์

     -ศูนย์เครือข่าย (รายเก่า) จำนวน 40 ศูนย์

     -ศูนย์เครือข่าย (รายใหม่) จำนวน 8 ศูนย์

จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) (ปี 2558-2563)

     -ปี 2546 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2547 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2548 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2549 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2551 จำนวน 10 ราย

     -ปี 2552 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2553 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2555 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2559 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2561 จำนวน 30 ราย

จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563)

     -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 จำนวน 100 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดในกระชัง)

     -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 30 ราย (แปลงใหญ่ปลาสวาย)

     -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 30 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดบ่อดิน)

 

จำนวน ท.บ.2

     จำนวน 6 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย.63)

จำนวน ท.บ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่)

-ยังชีพ (ราย/ไร่)

     จำนวน 4,405 ราย เนื้อที่ 7,712.50 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย.63)

-พาณิชย์ (ราย/ไร่)

     จำนวน 108 ฟาร์ม เนื้อที่ 622.62 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย.63)

 

- ภายใน

ไม่มี

 

- มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures:PSM)

ไม่มี

- พื้นที่/ประกาศ

1. ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

                อเมริกัน (Procambarus clarkii) และการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล  

                Cherax (Cherax spp.) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560                                .

                ให้เขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว          .

2. ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                 สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560       .

                 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560                                                                             .

                 ให้เขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว         .

3. ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                 สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.  

                 2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561                                                                .

                 ให้พื้นที่แม่น้ำสะแกกรัง เขตท้องที่ตำบลท่าซุง เขตท้องที่ตำบลน้ำซึม เขตท้องที่ตำบลสะแกกรัง      

                 เขตท้องที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา

                 เขตท้องที่ตำบลท่าซุง เขตท้องที่ตำบลเกาะเทโพ เขตท้องที่ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี  

                 จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขาขี้ฝอย เขตท้องที่ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัด

                 อุทัยธานี ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำทับเสลา เขตท้องที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

                 เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว                                       

1. ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

                อเมริกัน (Procambarus clarkii) และการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล  

                Cherax (Cherax spp.) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560                                .

                ให้เขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว          .

             2. ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                 สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560       .

                 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560                                                                             .

                 ให้เขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว         .

             3. ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                 สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.  

                 2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561                                                                .

                 ให้พื้นที่แม่น้ำสะแกกรัง เขตท้องที่ตำบลท่าซุง เขตท้องที่ตำบลน้ำซึม เขตท้องที่ตำบลสะแกกรัง      

                 เขตท้องที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา

                 เขตท้องที่ตำบลท่าซุง เขตท้องที่ตำบลเกาะเทโพ เขตท้องที่ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี  

                 จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขาขี้ฝอย เขตท้องที่ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัด

                 อุทัยธานี ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำทับเสลา เขตท้องที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

                 เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว                                       

- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต

125 ราย

1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

2.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท

3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 นครสวรรค์

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,627)  จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (1,612) โครงการ Smart farmer ด้านการประมง ปี 2560.. (1,592) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปี 2560.. (1,493) โครงการประมงอาสา ปี 2560.. (1,462) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (1,273) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,116) กิจกรรมอบรมโครงการประมงอาสา ปี 2560.. (1,111) จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล เมื่อครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน).. (1,008) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่สอบ.. (951) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ฯ (ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์) .. (903) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ.. (892) ข่าวกิจกรรม.. (821) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561.. (809) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเทศกาลปลาแรดอุทัยธานีรสดีที่สุดในโลก.. (741) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 1760 อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (727) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเทศกาลปลาแรดอุทัยธานีรสดีที่สุดในโลก.. (717) ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสินค้าปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรัง และของดีเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ กรุงเทพฯ .. (690) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานโครงการกินปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรัง .. (688) พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรัง และของดีเมืองอุทัยธานี โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (ท่านไมตรี ไตรติลานันท์) เป็นประธาน .. (674)