ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563)

     -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 จำนวน 100 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดในกระชัง)

     -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 30 ราย (แปลงใหญ่ปลาสวาย)

     -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 30 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดบ่อดิน)

 

จำนวน ท.บ.2

     จำนวน 6 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย.63)

จำนวน ท.บ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่)

-ยังชีพ (ราย/ไร่)

     จำนวน 4,405 ราย เนื้อที่ 7,712.50 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย.63)

-พาณิชย์ (ราย/ไร่)

     จำนวน 108 ฟาร์ม เนื้อที่ 622.62 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย.63)

 

- ภายใน

ไม่มี

 

- มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures:PSM)

ไม่มี

- พื้นที่/ประกาศ

1. ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

                อเมริกัน (Procambarus clarkii) และการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล  

                Cherax (Cherax spp.) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560                                .

                ให้เขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว          .

2. ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                 สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560       .

                 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560                                                                             .

                 ให้เขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว         .

3. ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                 สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.  

                 2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561                                                                .

                 ให้พื้นที่แม่น้ำสะแกกรัง เขตท้องที่ตำบลท่าซุง เขตท้องที่ตำบลน้ำซึม เขตท้องที่ตำบลสะแกกรัง      

                 เขตท้องที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา

                 เขตท้องที่ตำบลท่าซุง เขตท้องที่ตำบลเกาะเทโพ เขตท้องที่ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี  

                 จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขาขี้ฝอย เขตท้องที่ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัด

                 อุทัยธานี ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำทับเสลา เขตท้องที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

                 เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว                                       

1. ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

                อเมริกัน (Procambarus clarkii) และการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล  

                Cherax (Cherax spp.) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560                                .

                ให้เขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว          .

             2. ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                 สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560       .

                 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560                                                                             .

                 ให้เขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว         .

             3. ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                 สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.  

                 2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561                                                                .

                 ให้พื้นที่แม่น้ำสะแกกรัง เขตท้องที่ตำบลท่าซุง เขตท้องที่ตำบลน้ำซึม เขตท้องที่ตำบลสะแกกรัง      

                 เขตท้องที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา

                 เขตท้องที่ตำบลท่าซุง เขตท้องที่ตำบลเกาะเทโพ เขตท้องที่ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี  

                 จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขาขี้ฝอย เขตท้องที่ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัด

                 อุทัยธานี ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำทับเสลา เขตท้องที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

                 เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว                                       

- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต

125 ราย

1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

2.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท

3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 นครสวรรค์

- ศูนย์หลัก จำนวน 8 ศูนย์                                                                             

- ศูนย์เครือข่าย (รายเก่า)  จำนวน 40 ศูนย์  

- ศูนย์เครือข่าย (รายใหม่) จำนวน 8 ศูนย์

                                                     

          ปี 2546  จำนวน  30 ราย                                                                                   

          ปี 2547  จำนวน  30 ราย                                                                                                                                            ปี 2548  จำนวน  30 ราย                                                                          

          ปี 2549  จำนวน  30 ราย                                                                          

          ปี 2551  จำนวน  10 ราย                                                                          

          ปี 2552  จำนวน  30 ราย                                                                          

          ปี 2553  จำนวน  30 ราย                                                                          

          ปี 2555  จำนวน  30 ราย                                                                          

          ปี 2559  จำนวน  30 ราย                                                                          

          ปี 2561  จำนวน  30 ราย

- ตลาดริมน้ำสะแกกรัง

- ร้านตระกูลปลา

- กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตำบลท่าซุง

- การเพาะเลี้ยง           516,007                         กิโลกรัม

- การประมง                919,330                       กิโลกรัม

- นำเข้า ปริมาณ      ไมีมี                                                  มูลค่า  ไม่มี

- ส่งออก ปริมาณ     ไม่มี                                                  มูลค่า  ไม่มี

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 จำนวน 100 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดในกระชัง)

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 30 ราย   (แปลงใหญ่ปลาสวาย)               

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 30 ราย   (แปลงใหญ่ปลาแรดบ่อดิน)  

- เรือประมงพาณิชย์

ไม่มี

 

-เรือประมงพื้นบ้าน

ไม่มี

258 แห่ง

- สระหมู่บ้าน 156 แห่ง

- หนองบึง 81 แห่ง

- อ่างเก็บน้ำ 21 แห่ง

4.1 ด้านการประมงน้ำจืด

1. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมงทับเสลา

2. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมงห้วยขุนแก้ว

4.2 ด้านการประมงชายฝั่ง

ไม่มี

4.3 ด้านการเพาะเลี้ยง

1. กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง                                                                                    

2. กลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวประมงลุ่มน้ำสะแกกรัง

4.4 ด้านการแปรรูป

1. กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำดงขวาง

4.5 ด้านการประมงพาณิชย์

ไม่มี

 

 

จังหวัดอุทัยธานี มีชาวประมงมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงจำนวนทั้งสิ้น 291 ราย ข้อมูล

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน 6 ราย  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ.63)

-ยังชีพ (ราย/ไร่)

จำนวน 4,037 ราย เนื้อที่ 7,101.89 ไร่  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ.63)

-พาณิชย์ (ราย/ไร่)

จำนวน 109 ฟาร์ม เนื้อที่ 639.91 ไร่  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ.63)

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการ Smart farmer ด้านการประมง ปี 2560.. (1,412)  จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (1,411) ประวัติหน่วยงาน.. (1,384) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปี 2560.. (1,302) โครงการประมงอาสา ปี 2560.. (1,269) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (1,103) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (996) กิจกรรมอบรมโครงการประมงอาสา ปี 2560.. (958) จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล เมื่อครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน).. (814) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่สอบ.. (796) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ.. (771) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ฯ (ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์) .. (744) ข่าวกิจกรรม.. (698) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561.. (645) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเทศกาลปลาแรดอุทัยธานีรสดีที่สุดในโลก.. (584) พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรัง และของดีเมืองอุทัยธานี โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (ท่านไมตรี ไตรติลานันท์) เป็นประธาน .. (583) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเทศกาลปลาแรดอุทัยธานีรสดีที่สุดในโลก.. (580) ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสินค้าปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรัง และของดีเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ กรุงเทพฯ .. (578) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 1760 อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (567) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ .. (544)