ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องใยแก้วล่อนคู่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 4968

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้า วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดินผสมปุ๋นอินทรีย์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Syring Pump

หมายเลขครุภัณฑ์ 04-002-00295-00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ศจ 1087

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (นอเพลียสกุ้งกุลาดำ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ล้างแอร์พร้อมลงน้ำยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ปลาสีกุน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (นอเพลียสกุ้งกุลาดำ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบเทียบเครื่อง LC-MS/MS

หมายเลขครุภัณฑ์ 04-002-00295-00

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (2,174)  ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.. (1,381) ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร.. (1,306) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,282) โปรตีนสกิมเมอร์.. (1,266) Anti IUU Fishing.. (1,098) Feed Apps.. (1,062) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560.. (1,033) Aqualib Apps.. (953) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ.. (803) ปลาหมอสีคางดำ.. (774) ศพช.สมุทรสาคร จัดอบรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ.. (753) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ศพช.เพชรบุรี.. (683) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) เรื่องรับสมัครบุคคลอัตราจ้างเหมา.. (615) ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ.. (609) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร).. (596) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 3 รายการ.. (581) วัสดุการเกษตร.. (577) ผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560.. (573) จ้างตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก.. (564)