บทความสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์และในบ่อดินในเขตพื้นที่ทั่วไป

ตามที่จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ได้จ้างเหมาบริการคนพิการบันทึกข้อมูลเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ นายศักดิ์สิทธิ์ ก้อนเพ็ชร ผู้พิการประเภท 3 การเคลื่อนไหว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,895 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคมhttps://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/201907101343321_pic.pdf

                      ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน หลายพื้นที่ฝนตกหนักมีน้ำท่วมขัง ดินโคลนชื้นแฉะ ประชาชนที่ต้องสัมผัสดินและเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้ป่วยด้วยโรคฉี่หนู หรือเปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) ซึ่งเชื้อโรคมักจะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขัง พื้นดินโคลน หรือพื้นที่มีหนูอาศัยอยู่ชุกชุม เช่น ตลาด คันนา สวน รวมทั้งในบ้าน โดยเชื้อโรคจะผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผล รอยขีดข่วน ผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลานาน หรือเยื่อบุตา รวมถึงอาหารและน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน

                      กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ แนะนำวิธีป้องกันให้ประชาชน โดยไม่ย่ำน้ำท่วมขัง ดินโคลน พื้นที่ชื้นแฉะด้วยเท้าเปล่า สวมรองเท้าบู๊ท ถุงพลาสติกสะอาด หรือวัสดุที่กันน้ำได้เพื่อป้องกันเท้าสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง หมั่นดูแลทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ ล้างมือ ล้างเท้า และเช็ดให้แห้งหลังลุยน้ำ ควรเก็บอาหารและน้ำดื่มให้มิดชิด เลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดื่มโดยใช้ปากสัมผัสโดยตรงจากกระป๋องหรือขวด เนื่องจากอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน และสำหรับเกษตรกรผู้ที่ต้องสัมผัสมูลสัตว์หรือสิ่งสกปรก ควรล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการทำงาน ควรกำจัดขยะและเศษอาหารในบ้านเรือนรวมถึงสถานที่ทำงานให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู

                      โดยผู้ป่วยโรคฉี่หนูจะมี ลักษณะอาการ คือ มีไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา บางรายอาจมีอาการปวดหัว ตาแดง แต่จะมีบางส่วนซึ่งมีอาการรุนแรง เช่น มีอาการไตวาย (ปัสสาวะไม่ออก) ตับวาย (ตัวเหลือง ตาเหลือง) อาจมีอาการเหนื่อย ไอเป็นเลือด และช็อค (ไม่รู้สึกตัว) ในหลายครั้งผู้ป่วยจะรอให้มีอาการหนักแล้วจึงมารักษาทำให้ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิต จึงขอให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าว รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำให้ทราบ เพื่อประเมินการรักษาได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงติดโรคสูง ที่สำคัญอย่าซื้อยากินเอง เพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

                 ขณะนี้หลายภูมิภาคมีฝนตกและลมกรรโชกแรง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ต้นไม้ล้มทับเส้นทาง ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ดังนั้น เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น กรมทางหลวง จึงสั่งการให้สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน และแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทาง ไม่ให้มีหลมบ่อ สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ สะพาน ระบบระบายน้ำ ร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และดำเนินการขุดลอกร่องน้ำบริเวณสองข้างทาง ทำความสะอาดอาคารระบายน้ำ กำจัดเศษขยะ วัชพืชไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำ และตัดแต่งกิ่งไม้ รวมถึง จัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ สิ่งอำนวยความปลอดภัย อาทิ ป้ายจราจร หลักนำทางไฟกระพริบ ให้สามารถใช้งานได้ทันที

                  ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้บริหารในพื้นที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีจนกว่าสถานการณ์จะยุติ หากเกิดเหตุทางขาด สะพานขาดหรือชำรุดให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการระหว่างกันเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และสะพานเบลีย์ เข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันที พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ การเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด

                   นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ปรับปรุงดูแลทางเดินเท้าให้สะอาด ปลอดภัยต่อการใช้งานในช่วงหน้าฝน โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน โรงเรียนและโรงพยาบาล ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรบนถนนทางหลวงในพื้นที่ประสบอุทกภัย และขอรับความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุบนทางหลวง ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง

                       คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ โดยตั้งเป้าหมายภมยในปี 2565 ป้ญหาอ้อยไฟไหม้จะต้องหมดไป ประกอบด้วย

                       มาตรการทางกฎหมาย กำหนดให้โรงงานน้ำตาลลดสัดส่วนการรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบลง ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 กำหนดให้โรงงานน้ำตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 30 ต่อวัน สำหรับในฤดูการผลิต ปี 2563/2564 โรงงานน้ำตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อวัน และในฤดูการผลิตปี 2564/2565 จะลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบเพียงร้อยละ 0-5 ต่อวัน ซึ่งจะทำให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภายใน 3 ปี

                       มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจะขยายโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562-2564 รวมทั้งจะนำเสนอมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตรถตัดอ้อยไทยด้วยการเพิ่มศักยภาพการผลิตและจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการและส่งเสริมการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดยการใช้รถตัดอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ นำไปจดทะเบียนเครื่องจักรตามกฎหมายกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันกับแหล่งเงินกู้ได้อีกด้วย พร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคลและวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้ปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรแและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยใช้จากวงเงิน 10,000 ล้านบาท ของเงินกู้ยืมสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อย ทั้งยังให้การช่วยเหลือในการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในการบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดภัยแล้ง การนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้เพื่อลดการสูญเสียและลดต้นทุนในระยะยาว ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร่อ้อย และสอดคล้องกับเป้าหมายในการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร

                       มาตรการขอความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นต้นแบบการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยให้โรงงาน โดยความร่วมมือจากโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี 2562/2563 เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดการเผาอ้อยเป็นจังหวัดต้นแบบปลอดการเผาอ้อย ตัดอ้อยสด 100% ในแต่ละภาค รวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดการพื้นที่ลดการเผาอ้อยรอบชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร และรอบโรงงานน้้ำตาลในรัศมี 10 กิโลเมตร และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดคิวรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้

                     จากการที่ประเทศไทยมีการทำการประมงที่ผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) สหภาพยุโรปจึงได้ประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทย เมื่อเดือน เมษายน 2558 ซึ่งประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ถือเป็นการประกาศเตือนการทำการประมงที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการทำประมงของประเทศไทย ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าประมงที่จับโดยเรือไทยในตลาดของสหภาพยุโรป  รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกด้านและทุกมิติ จากผลการดำเนินการดังกล่าว สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหภาพยุโรปให้การยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของไทยจนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการประมงของไทยทั้งระบบ และยกระดับอุตสาหกรรมการประมงของไทยเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกของภาคการประมง ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ในการดำเนินการระยะต่อไป ทั้งสหภาพยุโรปและไทยเห็นชอบร่วมกันในแผนงานความร่วมมือเพื่อให้ไทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมงผิดกฎหมายฯ หรือ IUU-free ได้โดยสมบูรณ์ด้วย 6 ภารกิจ คือ 

ด้านที่ 1 ด้านกฎหมาย เพื่อความเข้มงวดจาก พ.ร.ก.การประมง 2558 ให้เป็นพระราชบัญญัติ แต่อาจงดเว้นโทษทางอาญา

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการประมงให้เกิดความสมดุล ไม่ให้มีการทำประมงเกินกว่าธรรมชาติจะสามารถผลิตทดแทนได้ทัน

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการกองเรือ ได้ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น โดยปรับปรุงท่าเทียบเรือ และเรือประมงพื้นบ้าน 27,000 ลำ ต้องสร้างอัตลักษณ์เรือ

ด้านที่ 4 ด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง เป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคตที่จะยืนยันถึงประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

ด้านที่ 5 ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ ติดตั้งระบบติดตามเรือและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้าว่าสินค้าประมงไทยปลอดประมงผิดกฎหมาย

ด้านที่ 6 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ต้องเคารถกฎหมายเพราะเป็นกฎหมายของไทยเองและไม่เข้งมงวดเกินไป สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม เช่น การกรอกข้อมูลแรงงานประมง คนเดินเรือต่าง ๆ จะให้ทำเท่าที่จำเป็นและควบคุมได้ หรือกรณีวันทกประมงที่ถูกควบคุม หากจำนวนปลาเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มวันให้ เช่น ปี 2559 เพิ่มจำนวนวันให้เรือประมงอวนลากฝั่งอ่าวไทย จาก 225 วัน เป็น 240 วัน และในปี 2561 ก็เพิ่มวันทำประมงให้เช่นกัน

                    ซึ่งรัฐบาลคาดว่าการดำเนินการทั้ง 6 ภารกิจดังกล่าว จะมีเป็นผลดีทั้งชาวประมงรวมถึงการส่งออกสินค้าประมงของไทย และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องด้วยดีต่อไป

                

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ประมงจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสาวศิริยาพร ปิยะนันท์ ตำแหน่ง           เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบอำเภอภูพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน ในการกำหนดเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งน้ำ ห้วยวังอีด่อน ณ ศาลาวัดบ้านโคกภูเก่า ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

วันที่ 10-11 เมษายน 2561 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนครร่วมกับจังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม บริเวณอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร 

วันที่ 25 เมษายน 2560 ประมงจังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้ น.ส.ยุพเยาว์ สายจันทร์จัดกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ในพื้นที่ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรเข้าร่วม 13 ราย ได้รับความร่วมมือจาก ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรตำบล นายกาพร ใยวังหน้า ปราชญ์เกษตรกร และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรฯสกลนคร 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร) สนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน 108 ถุง เพื่อให้สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร มอบแก่เกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์และอำเภอบ้านม่วง โดยมีประมงอำเภอบ้านม่วง เกษตรอำเภอเจริญศิลป์ ปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์ และปศุสัตว์อำเภอ ร่วมส่งมอบแก่เกษตรกร ทั้งนี้นายอำเภอบ้านม่วงได้เป็นเกียรติมอบให้แก่เกษตรกรทฤษฎีใหม่ในอำเภอบ้านม่วง พร้อมทั้งติดตามเยี่ยนเยียนแปลงเกษตรกรอีกด้วย

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ สกลนคร โดยมีนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน

  •  บทความ
  • หลักเกณฑ์ประเมินผล 2562 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงานกรมประมง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (3,659)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (834) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (804) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (655) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (606) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (603) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (599) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (491) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (470) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (467) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (420) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (406) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (398) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (397) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (394) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (365) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (345) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (321) ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (313) กิจกรรมมีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ.. (301)