บทความสำนักงานประมงจังหวัดตรัง

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ให้ความรู้แก่ กลุ่มแปรรูปสินค้ากุ้งทะเล โดยมีนายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวต้อนรับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 30 กันยายน 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ให้ความรู้แก่ กลุ่มแปรรูปสินค้ากุ้งทะเล โดยมีนายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวต้อนรับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 วันที่ 29 กันยายน 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้ฝึกปฏิบัติ เรื่องการใช้สารฟอสเฟตในการแช่แข็ง และการทำปุ๋ยหมัก ให้แก่ กลุ่มเลี้ยงปลากระชังบ้านทอนหาน ณ มัสยิดญามีอุลมุสลีมีน เลขที่ 86 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวอรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ให้ความรู้แก่ กลุ่มเลี้ยงปลากระชังบ้านทอนหาน ณ มัสยิดญามีอุลมุสลีมีน เลขที่ 86 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ นายประภาส แก้วโยชน์ ประมงอำเภอปะเหลียน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ให้ความรู้แก่ กลุ่มเลี้ยงปลากระชังบ้านทอนหาน ณ มัสยิดญามีอุลมุสลีมีน เลขที่ 86 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง นางสาวอรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางพรรณี เดชภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้แก่ กลุ่มผู้ค้าสัตว์น้ำประมงพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมมูลนิธิอันดามัน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวอรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้แก่ กลุ่มผู้ค้าสัตว์น้ำประมงพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมมูลนิธิอันดามัน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง เข้าพบปะและให้คำแนะนำสมาชิกกลุ่มผู้ค้าสัตว์น้ำประมงพื้นบ้าน โดยได้มอบหมายให้ นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้แก่ กลุ่มผู้ค้าสัตว์น้ำประมงพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมมูลนิธิอันดามัน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยนประมงจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ประมงอำเภอ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง นายก อบต.ท่าข้าม นายยงยุทธ ขาวดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ๊วย) จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ท่าเรือด่านศุลกากรหยงสตาร์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวอรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เตรียมความพร้อมกลุ่มอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ กลุ่มผู้ค้าสัตว์น้ำประมงพื้นบ้าน ณ มูลนิธิอันดามัน ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง กลุ่มแปรรูปสินค้ากุ้งทะเล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง และ กลุ่มเลี้ยงปลากระชังบ้านทอนหาน ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายปฏิปัน ณ พัทลุง นักวิชาการประมง ร่วมกับ นายประภาส แก้วโยชน์ ประมงอำเภอปะเหลียน เตรียมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยได้ประสานงานกับนายก อบต.ท่าข้าม ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ในการเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน ณ ท่าเรือด่านศุลกากรหยงสตาร์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563-2564 .. (1,100)  การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง.. (971) ประกาศจังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1.. (919) ประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กันยายน 2561- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กรมประมงเปิดให้ขึ้นทะเบียนสัตว์น้ำ 12 ชนิด .. (787) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (712) วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน.. (712) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอเปลี่ยนประเภทของเรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรื.. (709) ประกาศจังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2.. (702) ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา.. (684) ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้.. (653)