บทความสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 5 เมษายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้เปิดบริการเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านการประมง ในการออกใบรับรองฯ ตามข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ฉบับที่ 2 ณ สำนักงานประมงจังหวัด โดยมีผู้มาใช้บริการ จำนวนทั้งหมด 4 ราย แบ่งเป็นผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง 1 ราย จำนวน 4 ฉบับ ผู้ประกอบการด้านการประมง 3 ราย จำนวน 6 ฉบับ

วันที่ 1 เมษายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ในการส่งทีมเจ้าหน้าที่มาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นอกจากนี้สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ยังได้มีการจัดทำอ่างล้างมือ พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารับบริการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรณีมีเรือประมงจากต่างพื้นที่เข้ามาทำการประมงโดยวิธีดำน้ำจับหอยทะเล (หอยครางและหอยกาบ) เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการทำการประมงของชาวประมงในพื้นที่และทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีนายสุธา เภรีภาส ที่ปรึกษากรมประมง นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 เทศบาลเมือชะอำ ซึ่งมีชาวประมงเข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน โดยที่ประชุมมีมติให้ชุมชนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสมาชิกภายในชุมชนเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรีพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ออกพื้นที่สอบถามข้อมูลจากเกษตรกรภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562 จำนวน 15 ราย พร้อมอำนวยความสะดวกในการรับจดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จำนวน 9 ราย ณ พื้นที่ หมู่ 7 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี โดยนางจารุณีย์ กาญจน์วิริยะ ประมงอำเภอแก่งกระจาน พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมวิเศษร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมนักเรียนจำนวน 30 คน มีรายการอาหารได้แก่ ปลาเส้นแดดเดียว นักเก็ตปลา ปอเปี๊ยะปลา ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยเปิดรับสมัครจำนวน 2 รุ่น ดังนี้

1.รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 22 เมษายน 2563

2.รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่คิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 (นายพีระ ทองโพธิ์) และคณะ ได้มาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในประเด็นการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เพชรบุรี และการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563-2564 ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของธนาคารปูม้าบ้านคลองเทียน และตลาดชุมชนประมง “ปูชัก สะพานยก” ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของตลาดชุมชนประมง ในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยนายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการกรมประมงจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมการดำเนินงานดังกล่าว

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564 และรับคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอต่อใบอนุญาตใช้เรือประมง ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเปิดให้บริการ ณ สำนักงานประมงอำเภอชะอำ สำนักงานประมงอำเภอเมืองเพชรบุรี และสำนักงานประมงอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยพบปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ระบบ e-license ที่ยังไม่มีความเสถียร

วันที่ 29 มกราคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

 

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีเปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564.. (451)  แจ้งประชาสัมพันธ์การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม.. (368) ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.. (317) แบนเนอร์.. (247) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 (นายพีระ ทองโพธิ์) และคณะ ได้มาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563.. (226) แนวทางการดำเนินการออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายต.. (224) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้.. (214) ออกพื้นที่สอบถามข้อมูลจากเกษตรกรภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562 พร้อมอำนวยความสะดวกในการรับจดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้ง.. (209) ร่วมจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (209) การป้องกันและลดความเสี่่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19.. (207) ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (206) ร่วมสำรวจแรงงานไทยในเรือประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 แห่งพรก.การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และชาวประมงที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ไว.. (194) เปิดบริการเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านการประมง ในการออกใบรับรองฯ ตามข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 254.. (187) แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ.. (176) ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2563.. (176) ประมงอำเภอเมืองเพชรบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานการสำรวจแรงงานประมงไทยในเรือประมงพื้นบ้านปี 2563 พร้อมทั้งสำรวจสถิติประมงรายเดือน และสอบ.. (174) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ตามโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563.. (167) ประมงอำเภอแก่งกระจาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี เข้าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามโครงการบริหารจัดการสิน.. (167) ประมงจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี จัดทำโครงการตู้ปันสุข ปันน้ำใจ .. (159) ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560-2564.. (153)