บทความสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมประชุมประจำ เดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์และอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ได้ออกปฏิบัติงานตรวจตราป้องปรามเฝ้าระวังการทำการประมงที่ผิดกฎหมายบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ.หนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ และตามลำน้ำพองถึงเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ.โคกใหญ่ต.โคกใหญ่อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ได้ตรวจพบเครื่องมือที่ใช้ทำการประมง ประเภทข่ายลอย จำนวน 30 ผืน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ห้ามทำการประมงตามประกาศกรมประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน จึงได้ทำการตรวจยึดรื้อถอนเครื่องมือดังกล่าว และลงบันทึกประจำวันที่ สภ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ไว้เป็นหลักฐาน

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (รอบ ๒) ต่อคณะกรรมการบริหารและบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (กบจ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตต์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ,นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง และ นางสาวชลธิชา พรหมโสภา เจ้าหน้าที่ประมง

ร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนจังหวัด "หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 4345/2563 โดยสำนักงานประมงจังหวัดได้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง ประกอบด้วย

1.ตำบลทรายทอง หมู่ที่ 5

2.ตำบลหนองกุงแก้ว หมู่ที่ 7

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ได้ออกปฏิบัติงานตรวจตราป้องปรามเฝ้าระวังการทำการประมงที่ผิดกฎหมายบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ.หนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ ถึงลำน้ำพองบริเวณ บ.หนองลุมพุก ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู และได้ตรวจพบเครื่องมือที่ใช้ทำการประมง ประเภทข่ายลอยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ฝ่าฝืนประกาศกรมประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน จึงได้ทำการตรวจยึดรื้อถอนเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงดังกล่าว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น.นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

1.พิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล

2.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

3.พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ,หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ,ประมงอำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พันธุ์ปลาประกอบด้วย ปลายี่สกเทศ 100,000 ตัว ปลากระแห 29 ตัว ณ สระน้ำหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู)เวลา 10.30 น นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดดอยเทพสมบูรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภูและในเวลา 19.00 น .นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ,ประมงอำเภอเมือง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์และอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ได้ออกปฏิบัติงานตรวจตราป้องปรามเฝ้าระวังการทำการประมงที่ผิดกฎหมายบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ.หนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ ถึงลำน้ำพองบริเวณ โนนแดง บ.โนนสว่าง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู และได้ตรวจพบเครื่องมือที่ใช้ทำการประมง ประเภทอวนกางกั้นวางขวางกั้นลำน้ำ จำนวน 1 ผืน ลอบพับได้หรือไอ้โง้ จำนวน 3 ลูก แห่ที่มีความยาวมากว่า 6 ศอก จำนวน 1 ปาก ซึ่งเป็นเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง และฝ่าฝืนประกาศกรมประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ซึ่งได้สอบถามชาวประมงแล้วไม่ทราบว่าผู้ไดเป็นเจ้าของ จึงได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงดังกล่าว และลงบันทึกประจำวัน ที่ สภ.โนนเมือง ไว้เป็นหลักฐาน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.30 -เวลา 21.30 น. ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์และอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ได้ออกปฏิบัติงานตรวจตราป้องปรามเฝ้าระวังการทำการประมงที่ผิดกฎหมายบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ.หนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ ถึงลำน้ำพองบริเวณ บ.โคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู และได้ตรวจพบเครื่องมือที่ใช้ทำการประมง ประเภทอวนกางกั้นวางขวางกั้นลำน้ำ จำนวน 1 ผืน ซึ่งเป็นเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง จึงได้ทำการรื้อถอนทำลายเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงดังกล่าว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ และหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปราม ประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในฤดูน้ำแดง ประจําปี 2563 ณ เขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านหนองเหมือดแอ่ ตำบลหนองเรืออำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งติดตั้ง สปอร์ตไลท์ส่องสว่างในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อป้องปราม ผู้ลักลอบทำการประมง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมาย นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการขับเคลื่อนจังหวัดหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทุกโครงการ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ดำเนินการประสานให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)เปิดบัญชีธนาคาร ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอรับเงินให้ทันกำหนดเวลาและในเวลา 13.30 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง เตรียมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อประกวดสภาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น (ด้านประมง) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 อบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตฯ และศึกษาดูงานกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาแปลงใหญ่ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ศึกษาดูงานกลุ่มเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาอินทรีย์บ้านคำครตา ตำบล ดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ซึ่งเป็นปลายี่สกเทศ จำนวน 300,000 ตัว ณ หนองทามคำไฮ หมู่ที่ 1,6 ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชน และจิตอาสานำปลาไปปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 นายบญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู อบรมหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตสัตว์น้ำ และลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาว ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่ายฯ นางเดือนฉาย ทูลแก้ว) ด้านการประมงหมู่ที่ 5 บ้านเพ็กเฟื้อย ตำบลหนองหว้า อำเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 32 รายพร้อมด้วย

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 นายบญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาตร์ ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2/2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 พร้อมทั้งแจกน้ำหมักจุลินทรีย์ ปม.๑ แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์น้ำ บริการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และให้คำปรึกษาปัญหาการ เลี้ยงสัตว์น้ำ ให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงาน ณ เทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ปฎิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจสอบและจับพิกัดบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรที่ยื่นคำขอขี้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) ในพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานเพื่อติดตามและให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ด้านการประมงที่บ้านโนนขมิ้น หมู่ที่1 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ประชุมหารือการดำเนินงานตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ในฐานะตัวแทนของหน่วยงานขอมีส่วนร่วมในการสร้างพระนาคปรก เพื่อประดิษฐานอยู่ที่บริเวณศาลาไทยเรือนไม้ ลานโพธิ์กรมประมง เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นขวัญและกำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ทุกคนตลอดจนผู้ที่สัญจรมาทั้ง 4 ทิศรวมทั้งทวยเทพเทวาทั้งหลายได้กราบสักการะบูชา โดยการนำแผ่นทองแผ่นเงินและแผ่นนาค ถวายให้หลวงพ่อแห่งวัดถ้ำกลองเพล แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว อนาลโย สวดมนต์กำหนดจิต อธิษฐานลงอักขระ จารึกบนแผ่นเงินแผ่นทองและแผ่นนาคและจัดส่งกรมประมงเพื่อพิจารณานำไปบรรจุในองค์พระนาคปรก..ขอบุญบารมีครั้งนี้จงดลบันดาลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ สนง.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูและแฟนเพจทุกท่านจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง โชคดีมีชัย สุขภาพแข็งแรง เป็นที่รักใคร่ของผู้คนตลอดไปเทอญ...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายบุญหลาย? กุลนารัตน์? ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู? พร้อมด้วย นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ลำห้วยกุด เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองฯ จังหวังหนองบัวลำภู โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น/เครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมงน้ำจืด) ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาอนุรักษ์สัตว์น้ำ ร่ดำเนินการปักธงสีแดงพร้อมป้ายแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำใหม่ให้ชัดเจนจำนวน 15 หลักแนวเขต ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาดไฮ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ ตาม พรก.การควบคุมด้านการประมงและ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ 2535 พบจระเข้ตาย 1 ตัว และได้กำจัดซากโดยการเผาทำลาย ณ ฟาร์มจระเข้ ของ นางสาวสุกัญญา เผ่นณรงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภ

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นำเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2562 ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภูตามหลักเกษตรศาสตร์พระราชา กิจกรรมหลัก พัฒนาพื้นที่ในเขต Zoning สู่เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ปีงบประมาณ 2562 (ด้านการประมง) 

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ในพื้นที่อำเภอโนนสัง

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) รายเก่าประจำปี 2562 ในพื้นที่ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 20 ราย

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานที่บ้านกุดเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เพื่อติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) รายเก่าประจำปี 2562 ซึ่งมีเกษตรกรรวมจำนวน 20 ราย

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ ตาม พระราชกำหนดการควบคุมด้านการประมงและพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พบจระเข้ตาย 1 ตัว ได้ตรวจสอบและให้กำจัดซากโดยการเผาทำลาย ณ ปานชีวาฟาร์มจระเข้ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาวัง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธี

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,139)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (921) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (762) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (743) โครงการประมงอาสา.. (687) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (665) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (640) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (633) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (618) ประวัติความเป็นมา.. (599) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (556) งานควบคุมการประมง.. (554) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (540) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (529) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (515) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (483) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (479) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (447) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (369) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (340)