บทความสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมาย นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการขับเคลื่อนจังหวัดหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ในพื้นที่ตำบลวังปลาป้อม หมู่ที่ 4 และ 6 ณ ศาลาหมู่บ้านหนองหัวช้าง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทุกโครงการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมือง พร้อมด้วย นางสาวสายสมร พลบูรณ์ นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ส่งมอบพันธุ์ปลากินพืช ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต4 (อุดรธานี) รายละ 1,000 ตัว ให้กับเกษตรกรจำนวน 171 ราย ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2563 พื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ต้อนรับนายทวีชัย ธนธานี หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั่วไป พร้อมด้วยคณะตรวจติดตามการทำงานในเขตพระราชฐานด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานในเขตพระราชฐานด้านประมง ณ เรือนที่ประทับจังหวัดหนองบัวลำภู และ ศูนย์เรียนรู้คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมประชุมประจำ เดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์และอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ได้ออกปฏิบัติงานตรวจตราป้องปรามเฝ้าระวังการทำการประมงที่ผิดกฎหมายบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ.หนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ และตามลำน้ำพองถึงเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ.โคกใหญ่ต.โคกใหญ่อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ได้ตรวจพบเครื่องมือที่ใช้ทำการประมง ประเภทข่ายลอย จำนวน 30 ผืน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ห้ามทำการประมงตามประกาศกรมประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน จึงได้ทำการตรวจยึดรื้อถอนเครื่องมือดังกล่าว และลงบันทึกประจำวันที่ สภ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ไว้เป็นหลักฐาน

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (รอบ ๒) ต่อคณะกรรมการบริหารและบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (กบจ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตต์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ,นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง และ นางสาวชลธิชา พรหมโสภา เจ้าหน้าที่ประมง

ร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนจังหวัด "หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 4345/2563 โดยสำนักงานประมงจังหวัดได้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง ประกอบด้วย

1.ตำบลทรายทอง หมู่ที่ 5

2.ตำบลหนองกุงแก้ว หมู่ที่ 7

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ได้ออกปฏิบัติงานตรวจตราป้องปรามเฝ้าระวังการทำการประมงที่ผิดกฎหมายบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ.หนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ ถึงลำน้ำพองบริเวณ บ.หนองลุมพุก ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู และได้ตรวจพบเครื่องมือที่ใช้ทำการประมง ประเภทข่ายลอยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ฝ่าฝืนประกาศกรมประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน จึงได้ทำการตรวจยึดรื้อถอนเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงดังกล่าว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น.นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

1.พิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล

2.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

3.พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ,หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ,ประมงอำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พันธุ์ปลาประกอบด้วย ปลายี่สกเทศ 100,000 ตัว ปลากระแห 29 ตัว ณ สระน้ำหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู)เวลา 10.30 น นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดดอยเทพสมบูรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภูและในเวลา 19.00 น .นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ,ประมงอำเภอเมือง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์และอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ได้ออกปฏิบัติงานตรวจตราป้องปรามเฝ้าระวังการทำการประมงที่ผิดกฎหมายบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ.หนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ ถึงลำน้ำพองบริเวณ โนนแดง บ.โนนสว่าง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู และได้ตรวจพบเครื่องมือที่ใช้ทำการประมง ประเภทอวนกางกั้นวางขวางกั้นลำน้ำ จำนวน 1 ผืน ลอบพับได้หรือไอ้โง้ จำนวน 3 ลูก แห่ที่มีความยาวมากว่า 6 ศอก จำนวน 1 ปาก ซึ่งเป็นเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง และฝ่าฝืนประกาศกรมประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ซึ่งได้สอบถามชาวประมงแล้วไม่ทราบว่าผู้ไดเป็นเจ้าของ จึงได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงดังกล่าว และลงบันทึกประจำวัน ที่ สภ.โนนเมือง ไว้เป็นหลักฐาน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.30 -เวลา 21.30 น. ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์และอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ได้ออกปฏิบัติงานตรวจตราป้องปรามเฝ้าระวังการทำการประมงที่ผิดกฎหมายบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ.หนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ ถึงลำน้ำพองบริเวณ บ.โคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู และได้ตรวจพบเครื่องมือที่ใช้ทำการประมง ประเภทอวนกางกั้นวางขวางกั้นลำน้ำ จำนวน 1 ผืน ซึ่งเป็นเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง จึงได้ทำการรื้อถอนทำลายเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงดังกล่าว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ และหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปราม ประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในฤดูน้ำแดง ประจําปี 2563 ณ เขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านหนองเหมือดแอ่ ตำบลหนองเรืออำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งติดตั้ง สปอร์ตไลท์ส่องสว่างในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อป้องปราม ผู้ลักลอบทำการประมง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ดำเนินการประสานให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)เปิดบัญชีธนาคาร ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอรับเงินให้ทันกำหนดเวลาและในเวลา 13.30 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง เตรียมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อประกวดสภาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น (ด้านประมง) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 นายบญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาตร์ ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2/2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 พร้อมทั้งแจกน้ำหมักจุลินทรีย์ ปม.๑ แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์น้ำ บริการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และให้คำปรึกษาปัญหาการ เลี้ยงสัตว์น้ำ ให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงาน ณ เทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ปฎิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจสอบและจับพิกัดบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรที่ยื่นคำขอขี้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) ในพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ในฐานะตัวแทนของหน่วยงานขอมีส่วนร่วมในการสร้างพระนาคปรก เพื่อประดิษฐานอยู่ที่บริเวณศาลาไทยเรือนไม้ ลานโพธิ์กรมประมง เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นขวัญและกำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ทุกคนตลอดจนผู้ที่สัญจรมาทั้ง 4 ทิศรวมทั้งทวยเทพเทวาทั้งหลายได้กราบสักการะบูชา โดยการนำแผ่นทองแผ่นเงินและแผ่นนาค ถวายให้หลวงพ่อแห่งวัดถ้ำกลองเพล แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว อนาลโย สวดมนต์กำหนดจิต อธิษฐานลงอักขระ จารึกบนแผ่นเงินแผ่นทองและแผ่นนาคและจัดส่งกรมประมงเพื่อพิจารณานำไปบรรจุในองค์พระนาคปรก..ขอบุญบารมีครั้งนี้จงดลบันดาลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ สนง.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูและแฟนเพจทุกท่านจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง โชคดีมีชัย สุขภาพแข็งแรง เป็นที่รักใคร่ของผู้คนตลอดไปเทอญ...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายบุญหลาย? กุลนารัตน์? ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู? พร้อมด้วย นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ลำห้วยกุด เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองฯ จังหวังหนองบัวลำภู โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ ตาม พรก.การควบคุมด้านการประมงและ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ 2535 พบจระเข้ตาย 1 ตัว และได้กำจัดซากโดยการเผาทำลาย ณ ฟาร์มจระเข้ ของ นางสาวสุกัญญา เผ่นณรงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภ

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) รายเก่าประจำปี 2562 ในพื้นที่ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 20 ราย

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานที่บ้านกุดเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เพื่อติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) รายเก่าประจำปี 2562 ซึ่งมีเกษตรกรรวมจำนวน 20 ราย

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ ตาม พระราชกำหนดการควบคุมด้านการประมงและพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พบจระเข้ตาย 1 ตัว ได้ตรวจสอบและให้กำจัดซากโดยการเผาทำลาย ณ ปานชีวาฟาร์มจระเข้ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาวัง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธี

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) รายเก่าปี 2562 ในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น.นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง และนางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมสภากาแห ณ ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู ริมบึงหนองบัวลำภู

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา เข้าร่วมปฏิบัติงานในการติดตามตรวจเยี่ยมและดูแลเกษตรกรในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย ซึ่งได้ทำการชี้แจงงานด้านประมงและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านดงขวาง ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ออกติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-map) รายเก่าปี 2562 ในพื้นที่อำเภอโนนสัง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 50 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในงานได้มีมาตรการป้องกัน COVID -19 โดยการตรวจวัดไข้เกษตรกรก่อนเข้าฝึกอบรม ซึ่งได้ความอนุเคราะห์จาก ศูนย์แพทย์ชุมชนประจำโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ณ บ้านโนนนาดี ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,307)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,282) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (1,006) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (923) โครงการประมงอาสา.. (876) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (811) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (797) ประวัติความเป็นมา.. (768) งานควบคุมการประมง.. (764) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (756) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (725) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (701) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (666) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (662) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (620) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (584) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (554) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (488) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (478) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (449)