บทความสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น/เครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมงน้ำจืด) ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาอนุรักษ์สัตว์น้ำ ร่ดำเนินการปักธงสีแดงพร้อมป้ายแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำใหม่ให้ชัดเจนจำนวน 15 หลักแนวเขต ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาดไฮ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ ตาม พรก.การควบคุมด้านการประมงและ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ 2535 พบจระเข้ตาย 1 ตัว และได้กำจัดซากโดยการเผาทำลาย ณ ฟาร์มจระเข้ ของ นางสาวสุกัญญา เผ่นณรงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภ

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นำเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2562 ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภูตามหลักเกษตรศาสตร์พระราชา กิจกรรมหลัก พัฒนาพื้นที่ในเขต Zoning สู่เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ปีงบประมาณ 2562 (ด้านการประมง) 

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ในพื้นที่อำเภอโนนสัง

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) รายเก่าประจำปี 2562 ในพื้นที่ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 20 ราย

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานที่บ้านกุดเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เพื่อติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) รายเก่าประจำปี 2562 ซึ่งมีเกษตรกรรวมจำนวน 20 ราย

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ ตาม พระราชกำหนดการควบคุมด้านการประมงและพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พบจระเข้ตาย 1 ตัว ได้ตรวจสอบและให้กำจัดซากโดยการเผาทำลาย ณ ปานชีวาฟาร์มจระเข้ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาวัง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธี

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ออกติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) รายเก่าปี 2562 ในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น.นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง และนางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมสภากาแห ณ ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู ริมบึงหนองบัวลำภู

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา เข้าร่วมปฏิบัติงานในการติดตามตรวจเยี่ยมและดูแลเกษตรกรในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย ซึ่งได้ทำการชี้แจงงานด้านประมงและการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านดงขวาง ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ออกติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-map) รายเก่าปี 2562 ในพื้นที่อำเภอโนนสัง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 50 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในงานได้มีมาตรการป้องกัน COVID -19 โดยการตรวจวัดไข้เกษตรกรก่อนเข้าฝึกอบรม ซึ่งได้ความอนุเคราะห์จาก ศูนย์แพทย์ชุมชนประจำโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว ณ บ้านโนนนาดี ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู: เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง และนายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี)และคณะกรรมการประมงหนองโสกปลาดุก ร่วมปล่อยปลานิล จำนวน 30,000 ตัว  ณ หนองโสกปลาดุก บ้านโศกปลาดุก ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง และนายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี)และคณะกรรมการประมงหนองโสกปลาดุก ร่วมปล่อยปลานิล จำนวน 30,000 ตัว  ณ หนองโสกปลาดุก บ้านโศกปลาดุก ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบจุลินทรีย์ ปม.1ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาว ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่ายฯ นางเดือนฉาย ทูลแก้ว) ด้านการประมง หมู่ที่ 5 บ้านเพ็กเฟื้อย ตำบลหนองหว้า อำเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ราย

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2563โดยมีนายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในงานได้มีมาตรการป้องกัน COVID -19 โดยการตรวจวัดไข้เกษตรกรก่อนเข้าฝึกอบรม ซึ่งได้ความอนุเคาะห์จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบัวน้อย ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

สามารถโหลดใบสมัครได้ในบทความไฟล์ Microsoft Word คลิกรูปที่เป็นสัญลักษณ์ สมุดสีเทาลูกศรชี้ลง

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ณ ห้องชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธาน ภายในงาน นายกเหล่ากาชาด และคณะ ได้มาแจกแมสให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่ป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด19

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมการจัดเวทีชุมชน โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ณ ที่ทำการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดหนองบัวลำภู หมู่ที่ 5 บ้านเพ็กเฟื่อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น และผู้นำชุมชน ดำเนินการขนย้ายพันธุ์สัตว์น้ำสู่บ้านใหม่ที่ปลอดภัย ภายใต้โครงการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ของกรมประมงประจำปี 2563 ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณบ้านท่าลาด ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เพื่อย้ายพันธุ์สัตว์น้ำไปบริเวณหาดบ้านหนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ออกปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลนาด่านและนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ในการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและนัดหมายเกษตรกรเขัารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่เพื่อออกปฏิบัติงานที่ ตำบลหนองภัยศูนย์และตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านประมง ประจำปี 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง นางสาวดาพร หนันทะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมงลง ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนกุดหานสามัคคี หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสำรวจความพร้อมของโรงเรียนในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและในเวลา เวลา 20.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมงนายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการกำหนดเขตคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำช่วงฤดูแล้งในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณบ้านโคกใหญ่ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง นายคชภัคพงศ์ ดวงมะลา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางสาวสายสมร พลบูรณ์ และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของอำเภอโนนสัง จำนวน 26 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ฯ เครือข่าย ประจำอำเภอโนนสัง (นางลำพูน ขันเดช ) /ลำน้ำพันธุ์ปลา/ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

และในเวลา 13.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายวิทยา ประเสิฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง และนางสาวดาพร หนันทะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสำรวจความพร้อมของโรงเรียนในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

และเวลา 20.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมงนายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการกำหนดเขตคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำช่วงฤดูแล้งในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณบ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่กลุ่มแปรรูปเพื่อพากลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบงทั้ง 3 กลุ่มเข้าตลาดสินค้าออนไลน์ บ้านห้วยบง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าสู่ตลาดสินค้าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 กลุ่ม

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงพื้นที่การตรวจติดตามตรวจเยี่ยมและดูแลเกษตรกรในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอศรีบุญเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภ

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,077)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (793) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (699) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (642) โครงการประมงอาสา.. (602) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (587) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (583) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (580) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (565) ประวัติความเป็นมา.. (550) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (509) งานควบคุมการประมง.. (506) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (483) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (473) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (450) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (436) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (430) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (392) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (329) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (309)