บทความสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง  รับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (กระชัง) จำนวน 15 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม Vdo Conference ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของเขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ร่วมกับนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร และนายวรรณภา นาคูณ ประธานชมรมกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง ตรวจเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี 2562 ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ของจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นมอบสิ่งของให้กับครัวเรือนยากจน พร้อมทั้งติดตามให้ความช่วยเหลือสร้างขวัญกำลังใจแก่ครัวเรือน ซึ่งวันนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อพัฒนาอาชีพส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร จำนวน 4 ครัวเรือนที่รับผิดชอบ ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปลาดุก ม.13 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 ราย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเกษตรกรที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( ฟาร์มเลี้ยงตะพาบน้ำ)  ณ บ้านเลขที่ 109  หมู่ที่ 3 บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้แจ้งครอบครองตะพาบกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีไว้ จำนวน 200 ตัว

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน  ครั้ง4/2563 ณ ห้องประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานการประชุม
     ซึ่งในวันนี้ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ได้แจ้งข่าวสารด้านการประมงในพื้นที่ ดังนี้
     1.เชิญชวนเกษตรกรที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่มาทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) 
     2. เชิญชวนผู้ทำการประมงในพื้นที่มาขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)
     โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์แจ้งและเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้มาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง  ร่วมจัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนการเรียรรู้เศษฐกิจพอเพียง ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  มอบหมายให้นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง และว่าที่ร้อยตรีเจนณรงค์  กรดแก้ว ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับนายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 5 (ยโสธร) เข้าประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลากินพืชของโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ณ ศาลาประชาคม ม.9 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก ให้กับจำนวนเกษตรกร 10 ราย

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังเขตพื้นที่อำเภอสิรินธรซึ่งจำหน่ายปลานิลราคาถูก ช่วยวิกฤติโควิด - 19 ณ  ที่ว่าการอำเภอสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จำหน่ายปลานิล จำนวน 390 กก.ๆละ 55 บาท

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ(ทบ.1) จำนวน 5 ราย และขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง(ทบ.3) จำนวน 39 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 พฤษภาคม 63 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง รับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (กระชัง) จำนวน 65 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแพง หมู่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่  14 พฤษภาคม 2563  
นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล ร่วมกับนายอำเภอตระการพืชผล และพัฒนาการอำเภอตระการพืชผล ได้ตรวจติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามก้าม ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยปี 2562 โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำ
ณ ทำนบห้วยท้ายบ้าน ม.1,4  ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการแหล่งน้ำ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดูแลกุ้งก้ามกรามให้เจริญเติบโตเพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
ณ ศูนการเรียรรู้เศษฐกิจพอเพียง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประสิทธิ์  ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วยนางสาวกานต์รวี  รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่เพื่อร่วมตรวจสอบสถานที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำ โครงการการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิรินธร และตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริธร พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ติดข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปลาที่เลี้ยงในกระชังได้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์ เพื่อหาแนวทางให้การสนับสนุนเกษตรกร และบริการประชาชนในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ.ห้องประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ พร้อมด้วยนายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 5 (ยโสธร) เข้าร่วมพบปะให้คำแนะนำเกษตรกรจำนวน 20 ราย ที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ณ ศาลาประชาคมบ้านนาจาน ม.5 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุยลราชธานี

วันที่ 14 พ.ค.63  นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านน้อยตาหวาน ม.8 ต.โซง ปล่อยปลาตะเพียนและปลายี่สก จำนวน  50 ถุง ลงในแหล่งน้ำ ห้วยตาโกย  ม.8 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน หนองสองห้อง ม.1 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางสาวปวริศา  บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล 
ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล  ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1
และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรบ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 6 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ เพื่อรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรให้เป็นไปตามข้อตกลง/เงื่อนไข ในการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ดำเนินคัดเลือกและรับสมัครเกษตรกร จำนวน 30 ราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ตรวจคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายนางอรวรรณ์ จันทร์รุ่งโรจน์ ที่ตั้งฟาร์ม ม.1 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งดำเนินกิจการอนุบาลลูกปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศในบ่อดินพื้นที่ 40 ไร่ จำนวน 23 บ่อ กำลังผลิต 900,000 ตัว/ครั้ง

วันที่ 13  พฤษภาคม 2563 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกคิดตามเกษตรกรโครงการ zoning by Agri Map ต.กุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  ดูการเลี้ยงลูกกบการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม พร้อมดูการทดลองเลี่ยงกุ้งก้ามกรามคอนโด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะทำงานติดตามการปฏิบัติการตามมาตราการป้องกันควบคุมโรคน่าสายพันธุ์ใหม่2019(COVID-19)พร้อมคณะ ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์นายอำเภอพิบูลมังสาหารและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
 นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน  นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับนายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 5 (ยโสธร) เข้าประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ณ ศาลาประชาคม บ้านนาไผ่ ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จำนวนเกษตรกร 17 ราย และ ณ ศาลาประชาคม บ้านยางกะเดา ม.2 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จำนวนเกษตรกร 20 ราย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชำนาญ พริ้วกลาง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร ช่วยรับพันธุ์ปลากินพืช ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนสระน้ำสาธารณะดอนภู บ้านคันไร่ใต้, สระน้ำสาธารณะบ้านดอนม่วง, สระน้ำสาธารณะดอนปู่ตา บ้านปากบุ่ง ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะทำงานติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมคณะ (คณะที่3) ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร โดยมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลการปฏิบัติการฯ อำเภอสิรินธร
          ทั้งนี้ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับทราบแนวทางการป้องกันเชื้อโรคโคโรน่าของกลุ่มผู้ประกอบการแพอาหารพัทยา น้อย และสนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร ทั้งนี้ เน้นย้ำให้สถานประกอบการที่เปิดบริการตามมาตรการผ่อนคลายของจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ลิงค์ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกับกรมประมง 

https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php

ข่าว : ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง 
ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวประมง สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง ได้ที่เว็บไซต์ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php และหากไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนกับกรมประมง มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ขอให้ติดต่อกับสำนักงานประมงจังหวัด/สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0 2104 9444 หรือ Line : @dofhelpdesk ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง มีอยู่ 5 ประเภท ดังนี้ 
1. ทบ.1 ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ฟาร์มเลี้ยง โรงเพาะฟัก 
2. ทบ.3 ทะเบียนชาวประมง ได้แก่ ทะเบียนชาวประมง (ภาคสมัครใจ) / ทะเบียนเจ้าของเรือประมงพื้นบ้าน / ทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตทำการประมง / ทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน ตาม ม.174 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ.2558 / ทะเบียนคนประจำเรือประมงทั้งเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้าน (แรงงานไทย) 
3. ทะเบียนผู้จดแจ้งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ตาม ม.175 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ.2558 
4. ทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
5. ทะเบียนผู้จดแจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ในพื้นที่ตามประกาศของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตาม ม.77 พ.ศ.2558 
หลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานประมงจังหวัด / สำนักงานประมงอำเภอในท้องที่ภูมิลำเนา แบ่งออกได้ ดังนี้

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) 
ณ สำนักงานประมงจังหวัด / สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ตั้งฟาร์ม 
คุณสมบัติ เอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน 
1. อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี 1. บัตรประจำตัวประชาชน 
2. มีบ่อหรือกระชังหรืออื่นๆ เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเลี้ยงจริง 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. การขึ้นทะเบียนรายบุคคล 3. มีเอกสารแสดงสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน, นส 3 ก, สปก 4-01 เป็นต้น หรือ ใบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การขึ้นทะเบียนชาวประมง (ทบ.3) 
ณ สำนักงานประมงจังหวัด / สำนักงานประมงอำเภอในท้องที่ ภูมิลำเนา 
คุณสมบัติ เอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน 
1. ชาวประมงที่ทำการประมงทั่วไป โดยไม่ใช้เรือได้รับการรับรองและขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นรายบุคคล อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี 1. บัตรประจำตัวประชาชน 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. เอกสารการรับรอง เป็นผู้ทำการประมง โดยผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือ อปท. หรือ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หรือ สมาคมประมง หรือ สภาองค์กรชุมชน หรือ สภาเกษตรกร

สุดท้ายขอให้เกษตรกร ชาวประมงทุกคน รีบดำเนินการตรวจสอบสถานะ การขึ้นทะเบียนกับกรมประมงโดยเร็ว หากมีข้อมูลที่ผิดพลาด หรือ ไม่พบชื่อในฐานข้อมูล หรือ มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนฯในช่วงนี้ จะได้รีบดำเนินการ โดยสามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php หรือ ติดต่อกับสำนักงานประมงจังหวัด/สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0 2104 9444 หรือ Line : @dofhelpdesk ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563...รองอธิบดี กล่าว

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร เปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อรับขึ้นทะเบียนรับขึ้นเกษตรกรผู้ทำการประมงจำนวน 4 ราย และมีเกษตรกรยื่นคำขอรับใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง จำนวน 46 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน แจ้งยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในวันที่ 25 มิ.ย 63

10 พฤษภาคม 63  นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงพิบูลมังสาหาร พบผู้ใหญ่บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม เพื่อขอข้อมูลสภาวะการทำการประมงในแม่น้ำโขง.บริเวณท้องที่บ้านปากลา อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,425)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (1,912) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (1,741) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,073) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,063) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (977) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (935) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (928) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (915) แบนเนอร์.. (871) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (870) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (837) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (828) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (801) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (784) ปฏิบัติงานมอบสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามสถานที่ดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มความพร้อมมากตามโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (774) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (770) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (764) การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบขึ้นทะเบียเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (734) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (719)