บทความสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 09.00 น.ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เป็นผู้แทนต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2564 นำโดย นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ พร้อมด้วย นายประยูร ครองยุติ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ และ นางสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์สถาบันเกษตรกร  (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด จังหวัดอุบลราชธานี อายุกลุ่ม 15 ปี สมาชิกเริ่มจัดตั้ง 30 ราย สมาชิกปัจจุบัน 169 ราย ชนิดปศุสัตว์ที่เลี้ยง คือ กระบือ 439 ตัว  โดยมี นายเขมราฐ  ขัมภรัตน์  นายอำเภอโพธิ์ไทร, นายลิขิต  อุปมา ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศข. 3, นายสุรศักดิ์  วงษ์ศรีมี หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศจ.อุบลราชธานี, นายธวัชชัย  พละศักดิ์ ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี,สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี.ผู้แทนสำนักงาตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี, รอง ผอ.อุทยานธรณีผาซันสามพันโบก,ครูวีระ รูปคม ผู้ช่วย ส.ส. ,เครือข่ายสถานศึกษา,ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ และทีมงานจากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอำเภอโพธิ์ไทรและอุบลราชธานีในพื้นที่ ร่วมให้ข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ในครั้งนี้

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น. นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำภอโพธิ์ไทร มอบหมายให้นายจิรวุธ สอนนนท์  เป็นประธานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกำหนดให้อ่างเก็บน้ำห้วยพูดชิ้นเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558โดยมีน.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร ในการกำหนดให้บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยพูดชิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 นั้นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 68เสียง ที่ประชุมมีมติ 58 เสียงงดออกเสียง 10 ราย มติที่ประชุมกำหนดให้บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยพูดชิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทรเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำโดยให้ประกาศเต็มพื้นที่อ่างเก็บน้ำ  เลิกประชุมเวลา 20.10 น.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรายนายคำผาน คำถาวร ม.5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี (ศพก.เครือข่ายด้านการประมง) พบว่า ปี 2564 เกษตรกรเริ่มดำเนินการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกฮวก และให้คำแนะนำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแก่เกษตรกร

   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินแบบเชิงพานิชย์ในพื้นที่ม.20 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งพบว่าเกษตรกรเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินกับบริษัท แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงเท่าที่ควร และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) 
     ประมงอำเภอจึงให้คำแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาดุก และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) แก่เกษตรกร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรายนายไพศาล วงทองดี ม.20 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี (ศพก.เครือข่ายด้านการประมง) พบว่า ปี 2563 ยังไม่มีการจับปลาที่เลี้ยงในบ่อดิน คาดการณ์ว่าจะทยอยจับปลาในบ่อดินเดือนมีนาคม 2564

    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลสำเร็จในระดับดีมาก จากเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมงโครงการศูนย์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564  รายนายสุชาติ คำลุน ม.4 ต.นาดี จ.อุบลราชธานี
พบว่า เกษตรกรมีการเลี้ยงปลาในบ่อดินจำนวน 3 บ่อ มีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว และแพะ มีการปลูกพืชนอกจากข้าวได้แก่ ปอเทือง งา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านการประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ของเกษตรกรจำนวน 3 ราย ในเขตพื้นที่ ม.2 ม.8 ต.นาเยีย และ ม.10 ต.นาดี  อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วย คณะทำงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และคณะ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า กำนันตำบลหนองเหล่าผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ สัสดีอำเภอม่วงสามสิบ ผอ.รพ.สต.หนองเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองเหล่า 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของประชาชนการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พื้นที่หนองเมือง บ้านหนองบัวบ้านยางธาตุ ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต่อไป

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ  ปฏิบัติงานตรวจติดตาม โตรงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ให้คำแนะนำในการเตรียมบ่อเพื่อที่จะปล่อยปลารอบใหม่ในปีงบประมาณ 2564 และเยี่ยมชมการนำปลาดุกและปลาหมอที่เลี้ยงมาทำอาหารกลางวัน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่างประมงจังหวัดอุบลราชธานี. พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข่าวสาร ข้อมูล และปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือแนวการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดทำข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ และร่วมการนำเสนอโครงการเพื่อเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
นายธงชัย ชาตำเเย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วยนางสาววิภา กาญจนารักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมหนองบัวใหญ่
ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม(แหล่งเก่า) ณ หนองบัวใหญ่ ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำได้ทำการสุ่มประเมินการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำที่ปล่อยลงเลี้ยงในแหล่งน้ำ และหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการเปิดขายบัตรจับสัตว์น้ำในวันที่ 20 มีนาคม 2564 จากร่วมติดตามการดำเนินการตรวจสอบคววามแน่นหนาในการเพาะเลี้ยงจระเข้ภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ และเยียมเยียนเกษตรกร ผู้ริเริ่มการเลี้ยงปูนาแห่งแรกในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดออุบลราชธานี

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 16.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ ร่วมระดมความคิด เรียบเรียงข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเสนอขอรับรางวัลเริศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564  ของจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายให้นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง และนายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง(Zoning by Agri Map) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณศาลาประชาร่วมใจบ้านคูเมืองออก หมู่7 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 17 ราย

จระเข้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ผู้ที่จะเลี้ยงต้องปฏิบัติ ดังนี้
 1. ก่อนทำการเลี้ยงให้ติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ เพื่อขอคำแนะนำ
 2. ต่้องสร้างบ่อเลี้ยงให้มีความมั่นคง แข็งแรง ป้องกันการหลุดรอด แจ้งเจ้าหน้าที่ประมงเข้าตรวจสอบ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ 
 3. ผู้ซื้อต้องนำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองฯ จากผู้ขายเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาต
 4. ขนส่งจระเข้มาถึงพื้นที่เลี้ยง ต้องรีบแจ้งต่อสำนักงานประมงจังหัวดอุบลราชธานีเข้าตรวจสอบจำนวนจระเข้
 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขออนุญาตฯ (สป.14) ถูกต้องออกใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15)

*****ผู้ใดครอบคอรงโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราขบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 
 มาตรา 17 มีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 92 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ได้ลงพื้นที่ ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร เพื่อสำรวจสถิติด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2564 พบว่า เกษตรกรเริ่มจับผลผลิตออกจำหน่ายและบริโภคในครัวเรือนเพื่อเตรียมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ทำให้มีผลผลิตในการจัดจำหน่าย เเละเป็นการเตรียมต่อเพื่อให้เริ่มต้นการผลิตรอบใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายให้นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง และนายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง(Zoning by Agri Map) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลากลางบ้านหมู่4 ตำบลยางสักกระโพธิ์หลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22 ราย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวกาตน์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร และเจ้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงอุบลราชธานี  ออกหน่วยบริการในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
   เวลา 08.45 น. การลงพื้นที่ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ  และให้กำลังใจ กับครอบครัวยากจน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 4 ครัวเรือน ตามโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
    เวลา 10.00 น. การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง ผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ.2556 และการรับรองตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) และการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี และการมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร ศพก.เครือข่ายด้านการประมง พ.ศ.2562 นายวรรณภา นาคูน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองกำนันตำบลหนองเมืองผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ สัสดีอำเภอม่วงสามสิบ ผอ.รพ.สต.หนองเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตำบลหนองเมือง 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของประชาชนการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พื้นที่หนองเมือง บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต่อไป

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ประสานชี้แจงผู้นำชุมชน พร้อมทั้งติดประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี รายระเอียดดังนี้
1. กำหนดประชุมฯ หนองนาแซง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลากลางบ้านสว่างตก ม.2 ต.สว่าง 
2. กำหนดประชุมฯ แม่น้ำมูล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาวัดนักบุญอันนา บ.บัวท่า ม.5 ต.ท่าช้าง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมด้วย

วันนี้ (11 ก.พ.63) เวลา 15.10 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ เพื่อเข้าตรวจเยี่ยม และประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมเกษตรกรรายนายคำผาน คำถาวร สำหรับการประกวดเกษตรกรเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยยนางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนป่าข่า อำเภอสว่างวีระวงศ์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสาร วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 15,000 ตัว โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ไทร
เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโพธิ์ไทร นายก อบต.โพธิ์ไทร เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ประมงอำเภอ ประธาน คกก. สมาชิกกลุ่มเลี้ยงสัตว์เกาะแกด และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม วางแผน จัดเตรียมความพร้อม จัดเตรียมสถานที่ ในการนำเสนอผลงาน สถาบัน/ ต่อ คณะอนุกรรมการ คัดเลือก กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด 
ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
โดยมีนายเขมราฐ ขัมภรัตน์นายอำเภอโพธิ์ไทร เป็นประธาน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำฟาร์มนายวุฒิศักดิ์ คำถาวร(อชิระฟาร์ม) ที่ตั้งฟาร์ม ม.5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธ์และอนุบาลลูกฮวก ในพื้นที่ 7 ไร่ คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตลูกฮวกออกจากฟาร์ม ปีละประมาณ 30 ตัน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ พร้อมด้วยนายสาธิต ภูมิคำ ประมงอำเภอนาจะหลวย รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเทียม
ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม(แหล่งเก่า) ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเทียม ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำได้ทำการสุ่มประเมินผลผลิตที่ปล่อยลงเลี้ยงในแหล่งน้ำ และหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการเปิดขายบัตรจับสัตว์น้ำต่อไป

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 14.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เตรียมจัดบอร์ดนิทรรศการด้านการประมง เพื่อสาธิตเนื่องในกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 11 ก.พ. 64 ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าข่า ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์  2564) นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร และเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่  กระชังบกขนาด 2x3 จำนวน 41 กระชัง อาหารปลาดุกเม็ดเล็ก จำนวน 41 กระสอบๆละ 20 กก. อาหารปลาดุกเม็ดกลาง จำนวน 41 กระสอบๆละ 20 กก. แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 41 ราย ณ ศาลากลางบ้านคำลือชา ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ ชี้เเจง ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในหน้าที่แต่ละบุคคล ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร.ต.เจนณรงค์ กรดแก้ว ประมงอำเภอเดชอุดมรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม  เกษตรตำบลกุดเรือ  และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลกุดเรือ  ร่วมกันดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านการประมง หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเรืออำเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับนายเชิงปราชญ์ ศรีอุไร นักวิชาการประมง และนายปรีเนี้ยม แสนทวีสุข เจ้าพนักงานประมง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 อุบลราชธานี ดำเนินการเยี่ยมเยียมตรวจติดตามฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล จำนวน 9 ฟาร์ม ในเขตพื้นที่ ม.1 ม.3 และม.8 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำมาตรฐานระดับ Safety Lavel พร้อมทั้งลงพื้นที่แนะนำ ส่งเสริมฟาร์มเจ.พี.ฟาร์ม ในการปรับปรุงพัฒนาฟาร์มเลี้ยง/อนุบาลลูกปลาให้เหมาะสมต่อการขอตรวจประเมินรับมาตราฐานการปฏิบัติการทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (4,315)  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (2,252) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,201) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,424) โครงการสัมมาอาชีพและโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริ งานของพ่อสานต่องานของแม่ให้กับบ้านสมพรรัตน์ ส่งเสริมอาชีพ โดยประมงส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้.. (1,329) นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเขื่องในร่วมเป็นเกียรติและให้ความรู้ในงานวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เเม่น้ำชีบริเวณ.. (1,208) วันที่ 22 มีนาคม 2560 นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ .. (1,196) วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.45 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราช.. (1,192) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (1,172) แบนเนอร์.. (1,131) คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,111) ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยปัง หอยขม หอยเชอรี่ เลี้ยงปลา และเลี้ยงปูนา ในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี .. (1,109) วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสง.. (1,100) นายประจักษ์  แสนภักดี ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล.. (1,081) นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องในมอบสิ่งของแก่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านกอก และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ.. (1,054) สำรวจพื้นที่ประเมินแหล่งน้ำ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง.. (1,043) วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์เกษตร เอกชน และสถาบันการศึกษา ปร.. (1,032) ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2560.. (1,010) "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" .. (995) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงประจำปีงบประมาณ 2560 .. (990)