บทความด่านตรวจประมงนราธิวาส

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,445)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,258) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,142) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (1,022) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (1,013) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (986) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (937) ประชาสัมพันธ์.. (865) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (859) ประชาสัมพันธ์.. (841) ประชาสัมพันธ์.. (837) ประชาสัมพันธ์.. (818) ประชาสัมพันธ์.. (808) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (791) ประชาสัมพันธ์.. (779) ประชาสัมพันธ์.. (755) ประชาสัมพันธ์.. (754) ประชาสัมพันธ์.. (751) ประชาสัมพันธ์.. (744) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (716)