บทความด่านตรวจประมงเชียงใหม่

จากการประชุมสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐแอฟริกา ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมมีมติขึ้นบัญชี หมายเลข 3 กับกระเบนน้ำจืด
ดร. อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าปลากระเบนน้ำจืดจากประเทศอเมริกาใต้ ได้แก่ บราซิล โคลัมเบีย และเปรู มานานกว่า 20 ปี และมีการเพาะเลี้ยงเพื่อขายในประเทศและส่งออก 
ทำรายได้ให้กับประเทศ ปีละ 1,000 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ทำการเพาะเลี้ยงกว่า 600 ราย สายพันธุ์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่
จะเป็นสายพันธุ์ กระเบนโมโตโร่ (Potamotrygon motoro), โพลคาดอท (Potamotrygon leopoldi), จากัวร์ (Potamotrygon castexi), ไทเกอร์ (Potamotrygon menchacai), ดอกไม้ (Potamotrogon schroederi), โพลคาดอทจุดเล็ก (Potamotrygon itaituba) และมีการผสมข้ามพันธุ์จนได้สายพันธุ์ใหม่ๆ เป็นความต้องการของประเทศที่นำเข้าได้แก่ สิงค์โปร์ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
การที่ CITES ได้ขึ้นทะเบียนปลากระเบนน้ำจืด เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วขอความร่วมมือประเทศภาคีสมาชิกให้ช่วยดูแลการนำเข้า คือจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก จากประเทศถิ่นกำเนิดปลากระเบน หรือในบัญชีหมายเลข 3 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ จะต้องมีการควบคุมโดยการออกใบอนุญาต
หรือใบรับรองในการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
กรมประมง ขอเรียนเชิญเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง หรือผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืด มาแจ้งการครอบครอง 
ณ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2579 9767 หรือ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: citesdof@yahoo.comและสำเนาแจ้งaquaculture0510.4
gmail.com ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์น้ำ

ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์(CITES)

 

ที่ตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่

1. ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 บริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2. ห้องตรวจสินค้าบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

E- Mail : dan_cmfish1@hotmail.com

Website : http://chmairport.fishquarantine.org/

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • (ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า) ปลาคาร์พเข้ามาในประเทศไทย.. (3,066)  (ขั้นตอนการขออนุญาต นำเข้า) ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า เข้ามาในประเทศไทย.. (3,048) ประมงคุมเข้มด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (1,864) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (1,842) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญ ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม .. (1,796) กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์.. (1,701) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ การนำเข้า ปลามังกรทองและปลามังกรแดง จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,416) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำ(ปลาบู่)ส่งออกต่างประเทศ.. (1,308) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง เริ่มให้บริการออกใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6 นอกน่านน้ำไทย).. (1,304) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำฯ ตามบัญชี CITES .. (1,155)