บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

       วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  พร้อมคณะจัดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 35 ราย เนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น (การเตรียมสถานที่,การเพาะพันธุ์ปลา,คุณภาพน้ำและโรคสัตว์น้ำ) การทำอาหารลดต้นทุน รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะจัดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้แก่เกษตรกรอายุระหว่าง 17-45 ปี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 ราย เนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น (การเตรียมสถานที่,การเพาะพันธุ์ปลา,คุณภาพน้ำและโรคสัตว์น้ำ) การทำอาหารลดต้นทุน รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการวางแผนการจัดการฟาร์มที่ดี (GAP) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และการฟังบรรยายจากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จและการศึกษาดูงาน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย มอบหมายให้นายเทวัฒน์ สุขเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน เข้าปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานและสำรวจสัตว์น้ำประจำถิ่นในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสำรวจสัตว์น้ำในแหล่งน้ำคลองแม่ปึง บริเวณบ้านผาบือ ตำบลแม่ฟ้าหลวง พิกัด N 20.308195 E 99.7888526 ระยะทางสำรวจ 100 เมตร สำรวจพบสัตว์น้ำ 9 ชนิด จำนวน 66 ตัว สัตว์น้ำที่พบได้แก่ ปลาค้างคาว ปลาค้อ ปลาน้ำหมึก ปลามอน ปลาก้าง   ปลาซิวใบไผ่ ปลาบู่แคระ ปลาอีด และปูลำธาร โดยสัตว์น้ำที่สำรวจได้ นำมาเลี้ยงในพื้นที่โครงการฯ และบางส่วนนำกลับมาเลี้ยงในศูนย์ฯ เพื่อฝึกให้กินอาหารและศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ต่อไป

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ฯ.. (3,546)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,860) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (1,510) ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,478) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,442) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย).. (1,421) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย).. (1,390) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)... (1,219) รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (1,193) ศพจ.เขต2 (เชียงราย) ให้การตอนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย.. (1,185)