บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในศูนย์ฯ

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาเทพา โดยใช้น้ำเชื้อปลาเพศผู้จากชาวประมงที่จับได้ในแม่น้ำโขงและตัวผู้ของศูนย์ฯ ผสมกับไข่ปลาจากแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในศูนย์ฯ จำนวน 1 ตัว โดยแม่พันธุ์ที่ใช้มีน้ำหนักตัว 25 กิโลกรัม ดำเนินการเพาะพันธุ์และอนุบาล ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2564 พร้อมส่งมอบลูกปลาเทพาวัยอ่อน คืนสู่กว๊านพะเยา วันที่ 25 สิงหาคม 2564 จำนวน 100,000 ตัว ตามโครงการ ประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ดำเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 6/2564 แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อถ่ายทอดคำสั่งการ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานในโครงการของหน่วยงาน และวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปลาบึก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

วันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับประมงจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ผู้นำชุมชน และชาวประมง บ้านปากอิงใต้ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเทพาคืนสู่แม่น้ำอิง-แม่น้ำโขง จำนวน 30,000 ตัว ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

วันที่ 9 – 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 ร่วมกับชุมชนบ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทำการเพาะพันธุ์ปลากาดำและปลาสร้อยขาว ที่รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำอิงและแม่น้ำโขง และส่งมอบให้ผู้นำชุมชน ตำบลศรีดอนชัย เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 6 ล้านตัว โดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการส่งมอบพันธุ์ปลา ตามโครงการ “ประมงร่วมอาสา...พาปลากลับบ้าน” ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ได้ทำการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ จำนวน 4 ครั้ง เพาะพันธุ์ปลา 5 ชนิด ได้แก่ ปลากาดำ ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาสร้อยขาว และปลาตะเพียนขาว ส่งมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาปล่อยคืนสู่กว๊านพะเยา จำนวน 31 ล้านตัว และแหล่งน้ำสาธารณ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 ล้านตัว รวมแล้วศูนย์ฯ ผลิตลูกปลาวัยอ่อน จำนวน 40 ล้านตัว

            ระหว่างวันที่ 3 – 5 เดือนสิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นายธวัชชัย  หล้าสม ตำแหน่งนักวิชาการประมง พร้อมคณะทำงาน เดินทางไปปฏิบัติราชการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ปีงบประมาณ 2564

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ฯ.. (3,597)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,882) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (1,527) ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,504) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,470) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย).. (1,437) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย).. (1,406) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)... (1,259) รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (1,208) โครงการพัฒนาประมงพื้นที่ดอยตุง.. (1,203)