บทความกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง  ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1083 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (รายละเอียด) 

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1084 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (รายละเอียด) 

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1031 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

(รายละเอียด)

-หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1032 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

(รายละเอียด)

ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 41 ก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประกอบกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประมงอำเภอ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 198 ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 อนุมัติการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และกรมประมงได้มีคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

 

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1006 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดส่วนภูมิภาค (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1004 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดส่วนกลาง (รายละเอียด)

- ระเบียบวาระการประชุมผู้แทนหน่วยงานเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างและดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมงครั้งที่ 1/2563 รายละเอียด

- สรุปแนวทางปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียด)

 

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)

- หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว850 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎ ก.พ. (รายละเอียด)

- หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว822 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎ ก.พ. (รายละเอียด)

การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
1. ร่างกฎ ก.พ.ฯ 3 ฉบับ
https://drive.google.com/drive/folders/1qX-E9TvcAvQdSlipZ14hpMxBQfmsXfLZ
2. แบบรับฟังความคิดเห็น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV71yPwNLiiYQPtWk43UB2ATpIOCDzZ6m__sE76CTtITvqOA/viewform

หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว67 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

- แผนภูมิแสดงข้อมูลตำแหน่งว่างกรณีข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุราชการในสังกัดกรมประมง ณ 1 ตุลาคม 2563

- แผนภูมิแสดงตำแหน่งประเภทบริหาร อำนวยการ และวิชาการK4 ในสังกัดกรมประมงว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ณ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

ประกาศกรมประมง ลงวีนที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (รายละเอียด)

 

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

กรมประมงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (อ่านรายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 680 ลงวันที่่ 10 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 682 ลงวันที่่ 10 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)

- สรุปบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ประมงอำเภอ (เจ้าพนักงานประมงอาวุโส) (รายละเอียด)

- เอกสารแนบ 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณา (สำหรับผู้ที่เคยส่งแบบฟอร์มมาแล้ว) (ดาวน์โหลด)

- เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณา (สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติรายใหม่) (ดาวน์โหลด)

- เอกสารแนบ 4 ความเห็นผู้บังคับบัญชา (ดาวน์โหลด)

 

กรมประมงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (อ่านรายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว660 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว655 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)

กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ)
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กทม.) วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 - 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามที่แนบ) https://job.ocsc.go.th/JobShowEdit.aspx…

- ตำแหน่งนักวิชาการประมง (คนพิการ) สังกัด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ระหว่างวันที่ 16 - 24 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามที่แนบ) https://job.ocsc.go.th/JobShowEdit.aspx…

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามที่แนบ) https://job.ocsc.go.th/JobShowEdit.aspx…

กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ)
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กทม.) วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 - 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามที่แนบ) https://job.ocsc.go.th/JobShowEdit.aspx…

- ตำแหน่งนักวิชาการประมง (คนพิการ) สังกัด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ระหว่างวันที่ 16 - 24 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามที่แนบ) https://job.ocsc.go.th/JobShowEdit.aspx…

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามที่แนบ) https://job.ocsc.go.th/JobShowEdit.aspx…

 

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ).. (93,336)  คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ).. (93,336) รวมคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (28,296) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (15,061) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน.. (13,125) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน.. (13,125) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน.. (13,125) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (8,596) คำสั่งกรมประมง (พนักงานราชการ).. (8,240) คำสั่งกรมประมง (พนักงานราชการ).. (8,240) ประกาศรับสมัคร.. (7,841) คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ).. (5,323) คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ).. (5,323) ท่านสามารถเข้าดู คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คำสั่งกรมประมง ได้ที่นี่.. (3,977) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างและดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.. (3,382) ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดกรมประมงร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ...... (2,013) รวมแบบฟอร์ม.. (1,974) ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน.. (1,925) การจัดทำข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานเจ้าพนักงานประมง.. (1,860) ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น.. (1,782)