บทความกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (รายละเอียด)

การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง
1. หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/207 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (รายละเอียด)
2. คำสั่งกรมประมง ที่ 495/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจในกรมประมง (รายละเอียด)
3. หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว767 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงในการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชกาารเฉพาะกิจ (รายละเอียด)
4. แผนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
5. ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (รายละเอียด)
6. ขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ (รายละเอียด)
7. ระเบียบวาระการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการสรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2564 (ดาวน์โหลด)
8. หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 865 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

ตัวอย่างและแบบฟอร์มการสรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจ
    - ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ดาวน์โหลด)
    - ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (ดาวน์โหลด)
    - ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ โดยวิธีสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ (ดาวน์โหลด)
    - บัญชีกรอกคะแนนฯ โดยวิธีสอบข้อเขียนและหรือปฏิบัติ (แบบฟอร์มหมายเลข 2)
    - บัญชีสรุปคะแนนฯ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์มหมายเลข 3)
    - บัญชีกรอกและรวมคะแนนฯ (แบบฟอร์มหมายเลข 4)
    - เอกสารแนบท้ายประกาศ (แบบฟอร์มหมายเลข 5)
    - หนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง
    - สัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 

ระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบ
    - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว30 ลงวันที่ 25 เมษายน 2549 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 (รายละเอียด)
    - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว40 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 (รายละเอียด)
    - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว134 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ (รายละเอียด)
 

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่

ว่าที่ร้อยโท สาโรจน์ เสถียรวุฒิกุล 09 7212 5632

นางชนาฉัตร จิตรักษ์ 09 1698 4101

นางสาวจิราภรณ์ แสงสุวรรณ 08 3422 3051

นายธนวัต เรือนเงิน 08 0169 7046

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 741 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 742 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (รายละเอียด)

  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 (ข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง) (ดาวน์โหลด)

  เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 (แบบประเมินบุคคล) (ดาวน์โหลด)

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ  0503.4/ว 611 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ  0503.4/ว 612 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 604 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รายละเอียด)

- ใบสมัคร (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง เลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

-หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 529 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การขอย้ายเปลี่ยนแปลงสายงานไปกำรงตำแหน่งสายงานเจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน
(รายละเอียด)

-หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 539 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การขอย้ายเปลี่ยนแปลงสายงานไปกำรงตำแหน่งสายงานเจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน
(รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

mail ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ (รายละเอียด)

 

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก (รายละเอียด)

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก (รายละเอียด)

-  หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 22 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (รายละเอียด)

-  หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 21 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (รายละเอียด)

              ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2563

             เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนด้านการป้องกันโรค สุขภาพ สำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย กรมประมงจึงขอเลื่อนการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะบรรเทาลง สำหรับการกำหนด วันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมประมงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1392 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

(รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1393 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

(รายละเอียด)

- ข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)

- แบบประเมินบุคคล (เอกสารแนบท้ายประกาศ 3)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่ายกลเรือปฏิบัติการ (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ หรือต่างประเทศ (รายละเอียด)

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ).. (109,085)  คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ).. (109,085) รวมคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (28,491) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (15,927) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน.. (13,652) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน.. (13,652) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน.. (13,652) การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง.. (9,866) คำสั่งกรมประมง (พนักงานราชการ).. (9,694) คำสั่งกรมประมง (พนักงานราชการ).. (9,694) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (9,666) ประกาศรับสมัคร.. (9,487) คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ).. (6,020) คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ).. (6,020) ท่านสามารถเข้าดู คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คำสั่งกรมประมง ได้ที่นี่.. (4,346) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างและดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.. (3,483) รวมแบบฟอร์ม.. (2,393) ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน.. (2,180) ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดกรมประมงร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ...... (2,078) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ.. (2,002)