บทความกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินการโครงการฯ และพิจารณาเรื่องที่ธนาคารออมสินเสนอขอแก้ไขข้อความในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ร่วมกับคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่าน VDO Conference

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมประมง เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรกองฯ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมประมง เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรกองฯ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา

ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.

 

                         การประชุมครั้งนี้มีเสนาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุม อธิบดีกรมประมง เป็นรองประธานอนุกรรมการ และรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน โดยการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 6 เรื่อง และร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา จำนวน 2 เรื่อง และมีวาระอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง

 

เลิกประชุมเวลา  11.35 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา

ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.

 

                         การประชุมครั้งนี้มีเสนาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุม อธิบดีกรมประมง เป็นรองประธานอนุกรรมการ และรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน โดยการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 6 เรื่อง และร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา จำนวน 2 เรื่อง และมีวาระอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง

 

เลิกประชุมเวลา  11.35 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา

ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.

 

                         การประชุมครั้งนี้มีเสนาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุม อธิบดีกรมประมง เป็นรองประธานอนุกรรมการ และรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน โดยการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 6 เรื่อง และร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา จำนวน 2 เรื่อง และมีวาระอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง

 

เลิกประชุมเวลา  11.35 น.

                                                                                              <<ดาวน์โหลด>>  ไฟล์ต้นฉบับ  

                                                                                              <<ดาวน์โหลด>>  ไฟล์ต้นฉบับ  

                                                                                              <<ดาวน์โหลด>>  ไฟล์ต้นฉบับ  

                                                                                              <<ดาวน์โหลด>>  ไฟล์ต้นฉบับ  

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ