บทความกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 1/2563 ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 7/2563

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น.

                                                          การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางอุมาพร พิมลบุตร) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยที่ประชุมทราบเรื่องดังนี้

                   1. ประเด็นวาระประชุมหารือทางไกลกับสหภาพยุโรป

                   2. ผลดำเนินงานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายฯ

                   3. ผลดำเนินงานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง

                   4. ผลดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

                   5. ผลดำเนินงานคณะทำงานจัดทำข้อมูลนำเสนอสหภาพยุโรป

                   6. ผลดำเนินงานคณะทำงานจ่ายค่าชดเชยเรือประมง                    

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

เลิกประชุมเวลา  17.45 น.

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายถาวร  ทันใจ ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2563 เพื่อร่วมชี้แจงแผนระดับที่ 3 (แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2567) ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID – 19 ต่อการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

สุทธสินี  สนธิรัตน

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง

กองนโยบายและพัฒนายุทธศาสตร์การประมง

 

 

          ในสภาวะที่ไวรัส COVID – 19 กำลังระบาด เป็นช่วงที่ปลานิลที่เกษตรกรจีนเพาะเลี้ยงถึงเวลาที่จับขายพอดีการระบาดของไวรัสดังกล่าว ส่งผลให้คำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

          ผลกระทบที่สำคัญของ COVID – 19 คือ งานแสดงนิทรรศการและงานสัมมนาทางวิชาการที่สำคัญ 2 งาน ได้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ได้แก่ Seafood Expo North America ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงกลางเดือนมีนาคมของทุกปี และ Seafood Expo Global ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

          ผู้ค้า/บริษัทจีนโดยปกติจะได้รับคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าในงาน Seafood Expo North America ถึง    ร้อยละ 40 – 50 ซึ่งในปี 2562 บริษัทจากประเทศจีน 200 บริษัท ได้เข้าร่วมในงานดังกล่าวเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่มีอยู่และต่อรองราคากับลูกค้าที่เปลี่ยนไปซื้อกับประเทศคู่แข่ง การเลื่อนคำสั่งซื้อออกไปทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขอนามัยและเสถียรภาพด้านอุปทานจากคู่ค้าต่างประเทศ

          อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ ปัญหาด้านการส่งออก เนื่องจากระบบการขนส่งของประเทศจีนถูกตัดขาดชั่วคราว พื้นที่สาธารณะถูกปิด และประชาชนต้องอยู่ในบ้านของตนเพื่อกำจัดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส มีเพียงผู้ซื้อสัตว์น้ำภายในประเทศ 2 – 3 ราย เท่านั้น     ที่เปิดให้บริการ และแทบไม่มีคนทานอาหารในร้านอาหาร เป็นเวลา 1 เดือนครึ่ง ซึ่งหลังจากที่มีการปิดเมือง   อู่ฮั่น ได้มีการสำรวจตลาดที่สำคัญ 55 ตลาด ในกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และเมืองกว่างโจว ผลการสำรวจ พบว่า การค้าสินค้าสัตว์น้ำฟื้นตัวเพียงครึ่งเดียวจากระดับปกติ ผลกระทบนี้เริ่มต้นจากโรงเพาะฟัก ฟาร์มเพาะเลี้ยง   ผู้แปรรูป ผู้ขายปลีก และผู้ส่งออก ตามห่วงโซ่อุปทานการผลิตทั้งหมด

          ร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในโลกผลิตจากประเทศจีน ปลานิลมีการเพาะเลี้ยงในประเทศจีนมา กว่า 30 ปี โดยเฉพาะทางใต้ของมณฑลไห่หนาน มณฑลกวางตุ้ง และเขตปกครองตนเองกวางสี บริษัทเพาะเลี้ยงปลานิลขนาดใหญ่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรรายย่อย โดยให้บริการลูกพันธุ์และคำแนะนำทางเทคนิค และรับซื้อปลาที่โตเต็มวัยจากเกษตรกรเพื่อขายต่อไป

          ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสดังกล่าวทำให้ผู้ซื้อมากกว่าร้อยละ 40 เลื่อนคำสั่งซื้อของเดือนมีนาคมออกไปอีก 2 เดือน ซึ่งคำสั่งซื้อส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และฟิลิปปินส์ โดยสหรัฐอเมริกา

เป็นคู่ค้ารายใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศที่นำเข้าปลานิลจากประเทศจีน ปลานิลที่นำเข้าจากจีนในช่วงต้นเดือนมีนาคม สหรัฐอเมริกาจะกักสินค้าที่ด่านศุลกากรเพื่อตรวจสอบอย่างน้อย 14 วัน (ระยะเวลานานพอสมควรเพื่อให้เชื้อไวรัส COVID – 19 ตายไปเองตามธรรมชาติ) แต่ในช่วงกลางเดือนมีนาคม องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (the US Food and Drug Administration : FDA) ได้เปลี่ยนการตรวจสอบสินค้าที่จะนำเข้ามาในสหรัฐอเมริกา เป็นการสุ่มตัวอย่าง ณ ด่านศุลกากรสหรัฐอเมริกา เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดร่วมกับรัฐบาลต่างประเทศ การตรวจสอบนี้คาดว่าจะมีผลปฏิบัติถึงเดือนเมษายน และจะทำให้การค้าชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง

          สำหรับลูกจ้างในบริษัทผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของจีนได้เริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก รัฐบาลจีนใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อยังไม่สามารถยืนยันคำสั่งซื้อได้จนกว่าเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน

          ปลานิลสามารถผลิตได้ 2 รุ่นต่อปี จากการสำรวจในมณฑลไห่หนาน พบว่า 1 ใน 10 ของเกษตรกร   ผู้เลี้ยงปลานิลไม่สามารถจับปลาที่โตเต็มวัยได้ทั้งหมดก่อนที่จะลงลูกพันธุ์รุ่นใหม่ หากยังถูกเลื่อนคำสั่งซื้อไปอีก 2 – 3 เดือน ผู้ประกอบการแปรรูปและผู้ส่งออกจะได้รับผลกระทบในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ เนื่องจากมีผลผลิตล้นตลาด ปริมาณสินค้าส่วนใหญ่จะถูกขายให้กับผู้ประกอบการแปรรูปในราคาที่ถูกลง จึงต้องมีการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากการแปรรูปและการส่งออกเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญใน  ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสินค้าสัตว์น้ำ

         

-----------------------------------------------------------

13 เมษายน 2563

 

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,544)  Infographic.. (1,792) อำนาจหน้าที่.. (1,524) อัตรากำลัง.. (1,432) โครงสร้าง กนป... (1,423) ประวัติ กนป. .. (1,403) ทำเนียบ ผอ... (1,398) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,368) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,125) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,102) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (946) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (938) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (861) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (842) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (688) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (600) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (518) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (490) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (476) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล ที่รับผิดชอบ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เข้าร่วมกลุ่มไลน์.. (468)