บทความ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 2566   93   ตารางประกาศราคา (ล่าสุด 10 มี.ค. 66)   79  คู่มือระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์สำหรับเกษตรกร   73  ประกาศกรมประมง เรื่องแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานท...  67  ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน Revolving Fund Evaluation System : R...  66  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร    63  ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น...  57  ประชุมแนวทางการจัดทำแผนการผลิตและจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพ...  56  ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น...  49  ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัต...  46