บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ และดำเนินการตามมาตรการคัดกรองบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 ให้บุคลากรกรมประมงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขอให้ดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขงอหน่วยงานต่อไป

วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี มอบหมายให้คณะผู้ตรวจเมินฯ ของหน่วยงาน เข้าตรวจประเมินหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร) เพื่อต่ออายุมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์(ปลานิล, ปลาหมอ) เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ของหน่วยผลิตสัตว์น้ำกรมประมง