บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

             วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทางไกล โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นประธานในการประชุมหารือมาตรการแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ ด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และลดผลกระทบต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) จากโครงการการสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง ซึ่งดำเนินโครงการโดยกรมชลประทาน

      วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)  ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ พันธุ์ปลากระแห ปลาบ้า ปลาตะเพียนขาว และปลาไน รวมจำนวน 30,000 ตัวให้แก่กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อปล่อยลงอ่างเก็บน้ำภายในหน่วยฯ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นแหล่งจัดเก็บน้ำดิบสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ตำบลลำแก่น และหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาและสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนในอนาคตต่อไป

                 วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง นางพรรณี เดชภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดเขต11 (ตรัง) นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมและร่วมวางแผนกับคณะกรรมการโครงการผลผลิตเกษตรด้านการประมง ทำนบลำบอน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จำนวน 15 คน ก่อนเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “ตกปลานบลำบอน” ณ แหล่งน้ำนบลำบอน ม.2 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

            วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)  พร้อมด้วยนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากระเบนน้ำจืด (ปลาสวยงาม) และได้มอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ให้แก่เจ้าของฟาร์มดีจุฑามณี ณ อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

        วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ให้การต้อนรับ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และคณะ ในการเข้าสำรวจพื้นที่ โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ของกรมชลประทาน โดยการสำรวจสภาพพื้นที่บริเวณปรับปรุงแม่น้ำตรัง ช่วงคอขวดท้ายคลองผันน้ำหนองตรุด – คลองช้าง ซึ่งศูนย์ฯ จัดอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนจุดช่องลัดในโครงการฯ นี้ด้วย

      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงาม ได้แก่ พันธุ์ปลาทอง จำนวน 50 ตัว ปลาแฟนซีคาร์พ จำนวน 100 ตัว ปลาหางนกยูง จำนวน 100 ตัว และปลากัด จำนวน 300 ตัว ในงานกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านเหลืองแดง” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้
สัตว์น้ำประเภทปลาสวยงามให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้เรื่องปลา และการเลี้ยงปลาสวยงามแก่นักเรียน

          ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และความไว้ใตใตการบริหารราชการของภาครัฐ เพื่อให้เป้นไปตามเจตนารมณ์ กรมประมง จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อันประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อันประกอบด้วยนโยบายหลักทั้ง 4 ด้าน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

          วันที่ 27 มกราคม 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) พร้อมให้แนวทางในการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในโอกาสที่ท่านอธิบดีกรมประมงเดินทางมาประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ 7 ในวันที่ 28 – 29 มกราคม 2563 ณ สวนสาธารณะหาดราไว ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมีนางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

      วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ อ่างเก็บน้ำพรุละหมาด หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

       โดยข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วน มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนส่วนรวม ให้เกิดความรัก ความผูกพันของคนในชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมนี้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) นำโดยนางสุวรรณดี  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้สนับสนุนพันธุ์ปลา และเข้าร่วมกิจรรมด้วย

     วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่  1  โดยมีการนำเสนอแผน และผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของแต่ละศูนย์ฯ เพื่อให้การดำเนินงานภายในเขต 11 (ตรัง) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

       วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) พร้อมด้วยข้าราชการของศูนย์ฯ นำพันธุ์กุ้งก้ามกรามปล่อยลงสู่แม่น้ำตรัง ณ ท่าน้ำหมู่ที่ 1 ตำบลโคกยาง และหมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตามโครงการ “การเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจังหวัดตรังเพื่อสร้างอาชีพ” โดยมีประมงอำเภอกันตัง ผู้นำชุมชน ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

         วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) พร้อมด้วยข้าราชของศูนย์ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานศาลากลางจังหวัด จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นวันคล้ายสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) แห่งราชวงศ์จักรี

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้มอบหมายให้นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ นำพันธุ์กุ้งก้ามกรามปล่อยลงสู่แม่น้ำตรัง ณ ท่าน้ำหมู่ที่ 9ตำบลลำภูรา, หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด และหมู่ที่ 1 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ตามโครงการ
“การเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจังหวัดตรังเพื่อสร้างอาชีพ” โดยมีประมงอำเภอห้วยยอด ผู้นำชุมชน ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามด้วย 

        ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) มาแจ้งการมีไว้ในครอบครองและขึ้นทะเบียนหาร์มเพาะพันธุ์เพื่อทำการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ พันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 2 ล้านตัว ณ บริเวณสะพาน
ท่าเทียบเรือบ้านท่าใคล หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  เพื่อบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
มหิตลาทิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ร่วมกับสนง.ประมงจังหวัดตรัง และหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรสหกรณ์ จังหวัดตรัง ได้มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลาน้ำจืด เป็ด และอาหารเป็ดแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตพื้นที่อำเภอวังวิเศษ, รัษฎา, นาโยง, ห้วยยอด, กันตัง, หาดสำราญ,ปะเหลียน และอำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 277 ราย
ซึ่งจำนวนพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ได้มอบทั้งสิ้น 374,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเดช มหิตลาทิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามินทรา
ธิราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ร่วมกับสนง.ประมงจังหวัดตรัง และหน่วยงานกระทรวงเกษตรสหกรณ์จังหวัดตรัง  จัดศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายประกิจ ใจภักดิ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 ราย

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย.. (2,576)  ภาระกิจศพจ.เขต 11 (ตรัง).. (1,945) ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,705) ยินดีต้อนรับ ผอ.กพจ... (1,626) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560.. (1,481) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 8.. (1,390) มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯ.. (1,138) ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. (1,107) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน).. (1,085) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 4.. (892) วิสัยทัศน์ (กรมประมง).. (847) ให้แจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES และขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์เพื่อทำการค้าระหว่างประเทศ.. (800) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 1.. (772) วันประมงแห่งชาติ.. (747) สำรวจข้อมูลชาวประมง (ตกกุ้งก้ามกราม).. (720) กรมประมงน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาล ๙ (ขับเสภา).. (687) ศพจ.เขต 11 (ตรัง).. (685) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทำการประมงผิดกฏหมาย.. (682) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 7.. (656) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 6.. (641)