รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 19.10.2019 
User name     : 0705A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700500135 ศพจ.ศก.                          Report Time  : 11:32:14   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                908,918.45               (908,918.45)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        10,000.00                      0.00                      0.00                 10,000.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                894,758.45               (894,758.45)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                 20,000.00                (20,000.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                                 0.00              1,552,800.90             (1,552,800.90)                     0.00 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                  8,460.00                 (8,460.00)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              7,114,789.53             (7,114,778.23)                    11.30 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                699,128.05               (699,128.05)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                           0.00                684,556.80               (684,556.80)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              8,158,974.14             (8,158,974.14)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                           224,797.08                  1,300.00               (224,797.08)                 1,300.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                       1,290,000.00                      0.00                      0.00              1,290,000.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                   (580,500.00)                     0.00                (64,500.00)              (645,000.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       3,239,854.00                      0.00                      0.00              3,239,854.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (902,738.52)                     0.00               (161,992.70)            (1,064,731.22)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                8,784,723.98                      0.00                      0.00              8,784,723.98 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (8,776,700.98)                     0.00                 (4,000.00)            (8,780,700.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                       41,000.00                      0.00                      0.00                 41,000.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                  (40,998.00)                     0.00                      0.00                (40,998.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                      853,500.00              1,380,000.00                      0.00              2,233,500.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                559,000.00               (559,000.00)                     0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                 (853,497.00)                     0.00               (392,774.03)            (1,246,271.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                          67,900.00                      0.00                (14,000.00)                53,900.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (40,631.13)                13,999.00                (10,783.07)               (37,415.20)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                      288,647.00                 32,739.72                (17,227.00)               304,159.72 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                    (233,140.44)                17,226.00                (15,511.52)              (231,425.96)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                          15,900.00                      0.00                      0.00                 15,900.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                      (8,333.34)                     0.00                 (1,590.00)                (9,923.34)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                         59,464.50                 43,260.27                (39,964.50)                62,760.27 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                    (59,462.50)                39,963.50                 (5,392.72)               (24,891.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   120,445.00                      0.00                      0.00                120,445.00 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (113,088.40)                     0.00                 (7,351.60)              (120,440.00)
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 19.10.2019 
User name     : 0705A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700500135 ศพจ.ศก.                          Report Time  : 11:32:14   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       70,995.00                 36,000.00                      0.00                106,995.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                 36,000.00                (36,000.00)                     0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (41,909.46)                     0.00                (13,027.96)               (54,937.42)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                    1,649,330.86                      0.00                      0.00              1,649,330.86 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ               (1,649,286.86)                     0.00                      0.00             (1,649,286.86)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท                         0.00                 84,184.92                (84,184.92)                     0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00              4,228,753.49             (4,228,764.79)                   (11.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00              3,500,270.44             (3,500,270.44)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                488,324.51               (488,324.51)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                    (3,364.72)                 3,364.72                (11,506.78)               (11,506.78)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              7,830,797.53             (7,830,797.53)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  6,536.56                 (6,536.56)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                    335.00                   (335.00)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 29,800.13                (29,800.13)                     0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                        0.00              1,563,000.90             (1,563,000.90)                     0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                 30,350.90                (30,350.90)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (10,000.00)                     0.00                      0.00                (10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                           (34,621.47)                16,484.80                      0.00                (18,136.67)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                    (46,371.90)               783,130.73               (736,758.83)                     0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                  (1,789,312.60)               736,758.83               (783,130.73)            (1,835,684.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (1,532,600.10)                     0.00                      0.00             (1,532,600.10)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                          0.00                    200.00                   (200.00)                     0.00 
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                      0.00                    (37.55)                   (37.55)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                        0.00                  4,820.00                 (9,580.00)                (4,760.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                      0.00                (16,484.80)               (16,484.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                295,095.64             (5,126,686.28)            (4,831,590.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                    240.00             (1,295,460.00)            (1,295,220.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                 64,580.02             (5,079,723.32)            (5,015,143.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง                                0.00                      0.00                (55,400.00)               (55,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                  2,830.90               (701,958.95)              (699,128.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00               (850,610.00)              (850,610.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                          0.00                      0.00               (634,756.71)              (634,756.71)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง                         0.00                  8,184.93                (84,184.92)               (75,999.99)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                                 0.00                155,160.00                 (5,670.00)               149,490.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00              5,083,119.64               (292,162.32)             4,790,957.32 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 19.10.2019 
User name     : 0705A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700500135 ศพจ.ศก.                          Report Time  : 11:32:14   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101010116 เงินค่าครองชีพ                              0.00                 43,566.64                 (2,933.32)                40,633.32 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00                225,364.00                   (912.00)               224,452.00 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                           0.00                  9,607.00                   (441.00)                 9,166.00 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                             0.00                    593.00                      0.00                    593.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                        0.00                 39,400.00                      0.00                 39,400.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                         0.00                 16,000.00                      0.00                 16,000.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                269,890.00                      0.00                269,890.00 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                          0.00                225,330.00                      0.00                225,330.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                299,920.00                (14,400.00)               285,520.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                 98,760.00                 (8,900.00)                89,860.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                155,630.80                (32,729.50)               122,901.30 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00              3,552,092.97               (379,751.50)             3,172,341.47 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                209,362.54                (56,419.84)               152,942.70 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                 48,014.00                      0.00                 48,014.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00                633,197.20                 (7,741.80)               625,455.40 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00                412,936.00                      0.00                412,936.00 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                           0.00                 53,516.24                 (5,634.34)                47,881.90 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                 10,089.94                 (2,102.12)                 7,987.82 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                        0.00                 22,614.45                 (1,262.60)                21,351.85 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                           0.00                  6,309.00                      0.00                  6,309.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                        0.00                  3,079.10                      0.00                  3,079.10 
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                            0.00                 41,150.00                      0.00                 41,150.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                             0.00                 64,500.00                      0.00                 64,500.00 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                         0.00                161,992.70                      0.00                161,992.70 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00                206,530.74                      0.00                206,530.74 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                           0.00                 10,783.07                      0.00                 10,783.07 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                           0.00                 15,511.52                      0.00                 15,511.52 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                  1,590.00                      0.00                  1,590.00 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                          0.00                  5,392.72                      0.00                  5,392.72 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                  7,351.60                      0.00                  7,351.60 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                            0.00                 13,027.96                      0.00                 13,027.96 
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ                          0.00                  4,000.00                      0.00                  4,000.00 
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา                        0.00                      1.00                      0.00                      1.00 
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร                        0.00                      1.00                      0.00                      1.00 
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์                        0.00                      1.00                      0.00                      1.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                 30,350.90                      0.00                 30,350.90 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00                850,610.00                      0.00                850,610.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                  4,797.55                      0.00                  4,797.55 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 19.10.2019 
User name     : 0705A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700500135 ศพจ.ศก.                          Report Time  : 11:32:14   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                701,958.95                 (2,830.90)               699,128.05 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                 20,800.00                (20,800.00)                     0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             55,593,822.99            (55,593,822.99)                     0.00