รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 19.10.2019 
User name     : 0705A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 ปจ.สข                           Report Time  : 13:43:39   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                     20.01                    (20.01)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        10,000.00                      0.00                      0.00                 10,000.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                  2,715.01                 (2,715.01)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                      0.01                     (0.01)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                  4,740.00                 (4,740.00)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              2,294,407.78             (2,268,607.78)                25,800.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                           0.00                 77,300.00                (77,300.00)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                         60,747.07              2,351,936.98             (2,408,551.28)                 4,132.77 
1205010101 อาคารพักอาศัย                         295,000.00                      0.00                      0.00                295,000.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                   (107,735.62)                     0.00                (29,500.00)              (137,235.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน                         822,900.00                      0.00                      0.00                822,900.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                      (803,657.63)                     0.00                 (7,900.00)              (811,557.63)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                1,596,000.00                      0.00                      0.00              1,596,000.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (1,595,999.00)                     0.00                      0.00             (1,595,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      293,000.00                      0.00                      0.00                293,000.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (123,465.40)                     0.00                (35,803.14)              (159,268.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                      928,760.00                      0.00                      0.00                928,760.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                 (928,759.00)                     0.00                      0.00               (928,759.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                          23,000.00                      0.00                      0.00                 23,000.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (22,999.00)                     0.00                      0.00                (22,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                          16,371.00                      0.00                      0.00                 16,371.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                      (9,581.09)                     0.00                 (1,638.02)               (11,219.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   349,724.60                      0.00                      0.00                349,724.60 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (289,733.85)                     0.00                (27,674.24)              (317,408.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                        9,500.00                      0.00                      0.00                  9,500.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                   (2,170.68)                     0.00                 (1,900.00)                (4,070.68)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                            0.00                 23,099.00                (23,099.00)                     0.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                        0.00                 23,100.00                (23,100.00)                     0.00 
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                            40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                       (23,840.00)                     0.00                 (6,687.52)               (30,527.52)
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 19.10.2019 
User name     : 0705A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 ปจ.สข                           Report Time  : 13:43:39   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ                     23,100.00                      0.00                (23,100.00)                     0.00 
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด                  (23,099.00)                23,099.00                      0.00                      0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                     (43,025.00)             1,210,877.60             (1,212,539.60)               (44,687.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00                606,927.60               (606,927.60)                     0.00 
2101020101 จ/น อปท.                                    0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 73,104.69                (73,104.69)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                    (3,228.00)                 3,228.00                 (4,082.00)                (4,082.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                       (31,187.54)             1,948,769.23             (1,920,804.69)                (3,223.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  4,609.07                 (4,609.07)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                  2,977.33                 (2,977.33)                     0.00 
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัต                  (1,266,805.00)                     0.00                      0.00             (1,266,805.00)
2112010199 เงินประกันอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                     20.00                    (20.00)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (10,000.00)                     0.00                      0.00                (10,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                     19,639.96                      0.00                (19,639.96)                     0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                   4,257,563.88                 19,640.96                      0.00              4,277,204.84 
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      2.00                     (2.00)                     0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (3,460,020.70)                     0.00                      0.00             (3,460,020.70)
4201010109 ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า                         0.00                      0.00                   (600.00)                  (600.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                      0.00                     (0.01)                    (0.01)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์                        0.00                  2,045.00                 (4,090.00)                (2,045.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                                0.00                      0.00                    (50.00)                   (50.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                 49,170.00               (639,210.00)              (590,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                      0.00               (330,000.00)              (330,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                 68,153.00             (2,012,986.20)            (1,944,833.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                             0.00                      0.00                (93,500.00)               (93,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง                                0.00                  3,020.50                (99,041.00)               (96,020.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                                 0.00                 13,050.00                      0.00                 13,050.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00                688,380.00                (98,340.00)               590,040.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00                 31,500.00                 (4,500.00)                27,000.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                                 0.00                399,965.00                (55,400.00)               344,565.00 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                           0.00                  1,155.00                      0.00                  1,155.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                        0.00                 55,400.00                      0.00                 55,400.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                         0.00                 30,871.00                 (3,020.50)                27,850.50 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                        0.00                 12,770.00                      0.00                 12,770.00 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                          0.00                 40,050.00                      0.00                 40,050.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                251,860.00                    (20.00)               251,840.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 19.10.2019 
User name     : 0705A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 ปจ.สข                           Report Time  : 13:43:39   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                 46,840.00                      0.00                 46,840.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                159,768.00                      0.00                159,768.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00                656,764.11                 (4,543.00)               652,221.11 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                 64,215.55                 (4,110.00)                60,105.55 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                167,823.00                (16,250.00)               151,573.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00                403,999.00                (26,100.00)               377,899.00 
5104010115 ค่าธรรมเนียม                                0.00                    600.00                      0.00                    600.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00                 49,180.74                 (7,444.57)                41,736.17 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                           0.00                  7,023.28                 (1,029.88)                 5,993.40 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                 22,790.92                 (2,677.90)                20,113.02 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                           0.00                 13,872.00                 (3,890.00)                 9,982.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                           0.00                  2,457.71                      0.00                  2,457.71 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                             0.00                 78,080.00                (29,250.00)                48,830.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                             0.00                 29,500.00                      0.00                 29,500.00 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                         0.00                  7,900.00                      0.00                  7,900.00 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                            0.00                 35,803.14                      0.00                 35,803.14 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                  1,638.02                      0.00                  1,638.02 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                 27,674.24                      0.00                 27,674.24 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                            0.00                  1,900.00                      0.00                  1,900.00 
5105010148 ตัดจำหน่าย-software                         0.00                  6,687.52                      0.00                  6,687.52 
5107010104 อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ                        0.00                 93,500.00                      0.00                 93,500.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                     20.00                      0.00                     20.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                  2,695.01                      0.00                  2,695.01 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                              0.00                 24,400.00                      0.00                 24,400.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             12,223,096.01            (12,223,096.01)                     0.00