รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 18.10.2019 
User name     : 0705A02                          หน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศพจข 8.อย.                         Report Time  : 13:42:52   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                627,161.26               (627,161.26)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        20,000.00                      0.00                      0.00                 20,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                621,281.26               (621,281.26)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           106,704.50              2,631,531.15             (2,626,485.65)               111,750.00 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                    600.00                   (600.00)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              8,188,801.12             (8,188,801.12)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00              1,772,689.13             (1,772,689.13)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                           0.00                428,110.00               (428,110.00)                     0.00 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                         50,000.00             11,096,768.44            (11,146,768.44)                     0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      10,649,000.00                      0.00                      0.00             10,649,000.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                (10,648,965.00)                     0.00                      0.00            (10,648,965.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       2,780,251.00                      0.00                      0.00              2,780,251.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (1,671,314.30)                     0.00               (117,800.00)            (1,789,114.30)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                 156,683,600.00                      0.00                      0.00            156,683,600.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                (126,859,806.40)                     0.00             (7,197,584.17)          (134,057,390.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       7,648,312.00                      0.00                      0.00              7,648,312.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                 (7,428,208.02)                     0.00                (52,006.04)            (7,480,214.06)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                  379,700.00                      0.00                      0.00                379,700.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                   (316,259.00)                     0.00                (16,735.00)              (332,994.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    1,210,436.90                      0.00                      0.00              1,210,436.90 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,111,881.25)                     0.00                (21,776.25)            (1,133,657.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    2,552,541.00                      0.00                      0.00              2,552,541.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (2,552,533.00)                     0.00                      0.00             (2,552,533.00)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                   235,820.00                      0.00                      0.00                235,820.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                      (235,813.00)                     0.00                      0.00               (235,813.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                       2,079,083.00                      0.00                      0.00              2,079,083.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                  (2,079,074.00)                     0.00                      0.00             (2,079,074.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                    6,127,042.50                      0.00                      0.00              6,127,042.50 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                  (5,596,831.27)                     0.00               (179,835.48)            (5,776,666.75)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                     30,883,411.55              1,695,950.00               (360,000.00)            32,219,361.55 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 18.10.2019 
User name     : 0705A02                          หน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศพจข 8.อย.                         Report Time  : 13:42:52   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00              1,469,000.00             (1,469,000.00)                     0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                (30,185,891.12)                     0.00               (386,682.26)           (30,572,573.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   921,916.57                 66,700.00                      0.00                988,616.57 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (816,226.98)                     0.00                (45,780.74)              (862,007.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      164,900.00                      0.00                      0.00                164,900.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (136,487.02)                     0.00                 (5,980.00)              (142,467.02)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น                          491,470.00                      0.00                      0.00                491,470.00 
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น                     (352,047.07)                     0.00                (92,694.00)              (444,741.07)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      576,880.00                      0.00                      0.00                576,880.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (576,874.00)                     0.00                      0.00               (576,874.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                317,100.00                      0.00                317,100.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00             10,176,171.77            (10,176,171.77)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                   (87,089.20)             8,778,367.56             (8,778,367.56)               (87,089.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                   (23,619.64)             3,424,327.19             (3,400,707.55)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                   (65,737.45)                65,737.45               (135,733.88)              (135,733.88)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                       (50,000.00)            11,150,968.44            (11,100,968.44)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  5,480.84                 (5,480.84)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                  4,200.00                 (4,200.00)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 88,388.42                (88,388.42)                     0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                        0.00              1,241,233.35             (1,241,233.35)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00              1,446,336.80             (1,446,336.80)                     0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (106,704.50)               133,059.00               (138,104.50)              (111,750.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                 31,450.00                (31,450.00)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (20,000.00)                     0.00                      0.00                (20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                           (36,416.40)                 7,310.00               (151,400.00)              (180,506.40)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                  7,943,017.94                      0.00             (7,943,017.94)                     0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                  79,883,164.97              7,943,017.94                      0.00             87,826,182.91 
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                   (120,429,473.31)                     0.00                      0.00           (120,429,473.31)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00                (12,904.25)               (12,904.25)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                         0.00                      0.00                 (3,100.00)                (3,100.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                      0.00                    (10.11)                   (10.11)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                      0.00                (50,980.00)               (50,980.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                992,210.00             (6,890,390.72)            (5,898,180.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                      0.00             (1,426,100.00)            (1,426,100.00)
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 18.10.2019 
User name     : 0705A02                          หน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศพจข 8.อย.                         Report Time  : 13:42:52   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                 98,762.19            (12,501,980.93)           (12,403,218.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                         0.00                  3,600.00             (1,498,285.89)            (1,494,685.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง                                0.00                 13,721.00               (174,098.00)              (160,377.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                 87,790.00             (1,810,479.13)            (1,722,689.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00               (555,521.15)              (555,521.15)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                          0.00                      0.00             (1,586,706.98)            (1,586,706.98)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                                 0.00                171,952.19                 (5,240.00)               166,712.19 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00              6,785,820.72               (979,300.00)             5,806,520.72 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                              0.00                104,570.00                (12,910.00)                91,660.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00                303,528.00                (43,489.00)               260,039.00 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                           0.00                 11,341.00                      0.00                 11,341.00 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                             0.00                    680.00                   (680.00)                     0.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                        0.00                165,146.00                (13,721.00)               151,425.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                         0.00                  8,952.00                      0.00                  8,952.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                 52,844.00                      0.00                 52,844.00 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                          0.00                196,020.00                      0.00                196,020.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                241,426.59                (27,906.59)               213,520.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                 69,300.00                   (800.00)                68,500.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                102,669.12                 (5,014.40)                97,654.72 
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                  2,400.00                      0.00                  2,400.00 
5103020103 ค่าที่พัก                                   0.00                  3,200.00                      0.00                  3,200.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00              5,913,897.64                (60,585.73)             5,853,311.91 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00              2,012,734.87                 (7,710.40)             2,005,024.47 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                406,961.00                      0.00                406,961.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00              1,308,695.80                (93,879.00)             1,214,816.80 
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ                           0.00                 54,365.00                   (140.00)                54,225.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00              2,915,360.99               (225,404.41)             2,689,956.58 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                           0.00                583,760.92                (39,460.25)               544,300.67 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                 22,388.47                 (1,901.39)                20,487.08 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                        0.00                  9,416.00                      0.00                  9,416.00 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                           0.00                 16,737.00                 (2,261.00)                14,476.00 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00                 43,670.00                      0.00                 43,670.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                             0.00                 30,445.00                 (2,820.00)                27,625.00 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                         0.00                117,800.00                      0.00                117,800.00 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                         0.00              7,197,584.17                      0.00              7,197,584.17 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                         0.00                 52,006.04                      0.00                 52,006.04 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                            0.00                 21,776.25                      0.00                 21,776.25 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                           0.00                179,835.48                      0.00                179,835.48 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 18.10.2019 
User name     : 0705A02                          หน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศพจข 8.อย.                         Report Time  : 13:42:52   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                          0.00                382,265.37                      0.00                382,265.37 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                 45,780.74                      0.00                 45,780.74 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                            0.00                  5,980.00                      0.00                  5,980.00 
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น                           0.00                 92,694.00                      0.00                 92,694.00 
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ                          0.00                 16,735.00                      0.00                 16,735.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                 31,450.00                      0.00                 31,450.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00                562,321.15                 (6,800.00)               555,521.15 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                 16,014.36                      0.00                 16,014.36 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00              1,810,479.13                (87,790.00)             1,722,689.13 
5210010118 TE-ภายในกรม                                 0.00              1,448,873.87                      0.00              1,448,873.87 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                 21,610.00                (21,610.00)                     0.00 
6303010101 Conv อาคารพัก                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010101 Conv ยานพาหนะ                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010101 Conv การเกษตร                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6315010101 Conv แพทย์                                  0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            108,149,312.18           (108,149,312.18)                     0.00