รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 02.05.2018 
User name     : BATCHINF01                         หน่วยเบิกจ่าย 000000700500057 ศพช.นธ.                          Report Time  : 23:16:02   
                                                     ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท          ยอดยกมา          เดบิต          เครดิต          ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ                     0.00                24,000.00 (24,000.00)                     0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ                10,000.00                     0.00                     0.00                10,000.00
1101010106 เช็คในมือ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง                     0.00                24,000.00 (24,000.00)                     0.00
1101020501 เงินฝากคลัง               380,688.28                24,000.00 (77,980.00)               326,708.28
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00               767,031.50 (767,031.50)                     0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                     0.00                53,980.00 (53,980.00)                     0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                   960.00                     0.00 (960.00)                     0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.                     0.00               821,221.50 (821,221.50)                     0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย             5,532,809.90                     0.00                     0.00             5,532,809.90
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย (5,532,791.90)                     0.00                     0.00 (5,532,791.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน             2,408,000.00                     0.00                     0.00             2,408,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง. (2,407,998.00)                     0.00                     0.00 (2,407,998.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น             2,263,000.00                     0.00                     0.00             2,263,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น (2,262,997.00)                     0.00                     0.00 (2,262,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง            14,359,823.02                     0.00                     0.00            14,359,823.02
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง (13,692,119.59)                     0.00                     0.00 (13,692,119.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน               252,295.20                     0.00                     0.00               252,295.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน (248,977.95)                     0.00                     0.00 (248,977.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ             2,710,991.00                     0.00                     0.00             2,710,991.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (2,001,255.59)                     0.00                     0.00 (2,001,255.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา               264,765.50                     0.00                     0.00               264,765.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา (44,395.74)                     0.00                     0.00 (44,395.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร             1,486,200.00                     0.00                     0.00             1,486,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร (1,233,570.03)                     0.00                     0.00 (1,233,570.03)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                59,200.00                     0.00                     0.00                59,200.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน (17,506.16)                     0.00                     0.00 (17,506.16)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ             4,561,777.68                     0.00                     0.00             4,561,777.68
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ (3,747,863.55)                     0.00                     0.00 (3,747,863.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               127,645.00                     0.00                     0.00               127,645.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 02.05.2018 
User name     : BATCHINF01                         หน่วยเบิกจ่าย 000000700500057 ศพช.นธ.                          Report Time  : 23:16:02   
                                                     ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท          ยอดยกมา          เดบิต          เครดิต          ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ (62,646.47)                     0.00                     0.00 (62,646.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                60,900.00                     0.00                     0.00                60,900.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว (60,898.00)                     0.00                     0.00 (60,898.00)
1208010101 ถนน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1208010103 คสส-ถนน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1208020101 สะพาน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1208020103 คสส-สะพาน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1208030101 เขื่อน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1208030103 คสส-เขื่อน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                     0.00               495,857.55 (495,857.55)                     0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (98,051.63)               414,464.07 (341,182.44) (24,770.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                     0.00                81,859.14 (81,859.14)                     0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                     0.00               701,158.50 (701,158.50)                     0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                     0.00                 1,872.55 (1,872.55)                     0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                     0.00                 2,239.21 (2,239.21)                     0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว (380,688.28)                77,980.00 (24,000.00) (326,708.28)
2112010199 เงินประกันอื่น                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง (960.00)                   960.00                     0.00                     0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน (10,000.00)                     0.00                     0.00 (10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้ (5,124.10)                     0.00                     0.00 (5,124.10)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ (1,181,120.86)                     0.00                     0.00 (1,181,120.86)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม             7,562,907.84                     0.00                     0.00             7,562,907.84
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด (580.42)                     0.00                     0.00 (580.42)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน (8,997,677.80)                     0.00                     0.00 (8,997,677.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร (3,132,690.00)                     0.00 (526,875.00) (3,659,565.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน (406,600.00)                     0.00                     0.00 (406,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน (3,534,719.45)                   210.00 (695,170.96) (4,229,680.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง (58,420.00)                     0.00 (810.00) (59,230.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก (413,111.72)                     0.00 (53,980.00) (467,091.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง (86,200.00)                     0.00 (24,000.00) (110,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                72,080.00                25,380.00                     0.00                97,460.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ             3,112,320.00               523,600.00                     0.00             3,635,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ                20,370.00                 3,275.00                     0.00                23,645.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel               138,000.00                23,259.00 (210.00)               161,049.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้               450,000.00                 7,500.00                     0.00               457,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                56,390.00                     0.00                     0.00                56,390.00
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 02.05.2018 
User name     : BATCHINF01                         หน่วยเบิกจ่าย 000000700500057 ศพช.นธ.                          Report Time  : 23:16:02   
                                                     ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท          ยอดยกมา          เดบิต          เครดิต          ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                 2,030.00                   810.00                     0.00                 2,840.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ               211,767.02                17,274.00                     0.00               229,041.02
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                53,040.00                 8,400.00                     0.00                61,440.00
5103010103 ค่าที่พัก                75,550.00                12,800.00                     0.00                88,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.               182,558.25                20,042.50                     0.00               202,600.75
5104010104 ค่าวัสดุ             1,226,737.99               359,538.04 (65,206.00)             1,521,070.03
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ               130,908.92                 4,864.18                     0.00               135,773.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                88,587.75                 7,517.70                     0.00                96,105.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก               583,093.33               120,700.00                     0.00               703,793.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า               283,718.71                72,249.86 (2,039.23)               353,929.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์                11,640.11                 1,176.68                     0.00                12,816.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                32,271.20                 7,361.60                     0.00                39,632.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                 5,989.00                 1,071.00                     0.00                 7,060.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                 4,837.47                     0.00                     0.00                 4,837.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                21,740.82                     0.00                     0.00                21,740.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                 7,940.37                     0.00                     0.00                 7,940.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ               100,971.06                     0.00                     0.00               100,971.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                24,440.66                     0.00                     0.00                24,440.66
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                31,039.01                     0.00                     0.00                31,039.01
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                 5,903.86                     0.00                     0.00                 5,903.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ               125,200.10                     0.00                     0.00               125,200.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                 8,603.47                     0.00                     0.00                 8,603.47
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                 9,960.00                     0.00                     0.00                 9,960.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                86,200.00                24,000.00                     0.00               110,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง               413,111.72                53,980.00                     0.00               467,091.72
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6303010101 Conv อาคารพัก                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6307010101 Convสำนักงาน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                     รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง                                Report date  : 02.05.2018 
User name     : BATCHINF01                         หน่วยเบิกจ่าย 000000700500057 ศพช.นธ.                          Report Time  : 23:16:02   
                                                     ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท          ยอดยกมา          เดบิต          เครดิต          ยอดยกไป
6311010101 Conv การเกษตร                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6315010101 Conv แพทย์                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6323010101 Conv ถนน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6324010101 Conv สะพาน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6324010102 ConvAcc-Depre  สะพาน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6325010101 Conv เขื่อน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
6325010102 ConvAcc-Depre เขื่อน                     0.00                     0.00                     0.00                     0.00
 Amount                      0.00             4,785,633.58 (4,785,633.58)                     0.00