แผนจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • แผนจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
14 ก.ย. 2564  กตร. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดจ้างพิมพ์คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลฯ จำนวน 12200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองตรวจราชการ 09 ก.ย. 2564  กตป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ฯ กองตรวจการประมง 07 ก.ย. 2564  กพส. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 03 ก.ย. 2564  กตป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดิมโครงการ จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ฯ โครงการใหม่ เปลี่ยนเป็นโครงการ จัดซื้อว้สดุการเกษตรจำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโาคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 )ประจำปีงบประมาณ 2564 กองตรวจการประมง 01 ก.ย. 2564  กตป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ กองตรวจการประมง 31 ส.ค. 2564  กตร. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ กองตรวจราชการ 27 ส.ค. 2564  กพส. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 20 ส.ค. 2564  กตป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ จัดซื้อว้สดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ กองตรวจการประมง 17 ส.ค. 2564  กตร. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนงบประมาณ พ.ศ.2564 กองตรวจราชการ 10 ส.ค. 2564  กตร. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ รถจักรยายยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ฯ จนวน 20 คัน กองตรวจราชการ กรมประมง