แผนจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • แผนจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
31 ส.ค. 2564  กตร. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ กองตรวจราชการ 27 ส.ค. 2564  กพส. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 20 ส.ค. 2564  กตป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ จัดซื้อว้สดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ กองตรวจการประมง 17 ส.ค. 2564  กตร. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนงบประมาณ พ.ศ.2564 กองตรวจราชการ 10 ส.ค. 2564  กตร. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ รถจักรยายยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ฯ จนวน 20 คัน กองตรวจราชการ กรมประมง 06 ส.ค. 2564  กพก. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ ปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 0.5ไร่ จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร 29 ก.ค. 2564  กตส. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 3 เครื่อง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 23 ก.ค. 2564  กอส. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศ กรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 23 ก.ค. 2564  กค. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1.โครงการครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ 2. 2.โครงการซ่อมใหญ่เรือ จำนวน 5 ลำ กองบริหารการคลัง 21 ก.ค. 2564  กบม. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ