แผนจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • แผนจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
26 มี.ค. 2564  กรป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ จ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ(PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM)ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง(FSW)(PPS) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 24 มี.ค. 2564  กรป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ จ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ(PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM)ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง(FSW)(PPS) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 22 มี.ค. 2564  ศทส. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 มี.ค. 2564  ศทส. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 มี.ค. 2564  ศทส. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาดูแลระบบ Helpdesk ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ 15 มี.ค. 2564  ศทส. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงฯ 2.โครงการจ้างรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ 3.โครงการซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลฯ 4.โครงการจ้างเหมาดูแลระบบ Helpdesk ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ 10 มี.ค. 2564  กค. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กองบริหารการคลัง 25 ก.พ. 2564  รองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ังหวัดพะเยา 1 ลำ 18 ก.พ. 2564  กตป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำฯ กองตรวจการประมง 09 ก.พ. 2564  กตป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ 1 ลำ กองตรวจการประมง