แผนจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • แผนจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
14 ก.ค. 2564  กพท. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดสร้างแหล่งอาหารสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 12 ก.ค. 2564  กรป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ(PSE)และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐฯ (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW)(PPS) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 08 ก.ค. 2564  สลก. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  แผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟต์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง (อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 08 ก.ค. 2564  สลก. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  แผนจัดซื้อจัดจ้างค่าก่อสร้างอื่นๆ เขื่อนกันตลิ่ง (หน้าอาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 06 ก.ค. 2564  กนป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานสำนักงาน ฯ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 05 ก.ค. 2564  กรป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายฯ 1 คัน กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 13 พ.ค. 2564  กตป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อว้สดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ กองตรวจการประมง 06 พ.ค. 2564  กตป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564 โครงการจัดซื้อหนังสืออธิบายพระราชกำหนดการประมงพ.ศ.2558 จำนวน 1500 เล่ม กองตรวจการประมง กรมประมง 05 พ.ค. 2564  กตป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ กองตรวจการประมง กรมประมง 19 เม.ย. 2564  กพท. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงมหิดล ปี ๒๕๖๔ จำนวน 1 ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล